Skrīveru Dienas aprūpes centra 2019.gada jūnija nodarbību grafiks 

Pašpalīdzības grupas var pieteikties pie dienas centra vadītājas! Kontakttālruņi: 29334002; 25713099;
Individuāli izmantot dienas centrā pieejamos datorus, stelles, lakatu aužamos dēļus, šujmašīnas, novusa galdus, galda tenisu un galda spēles, iepriekš piesakoties, visos dienas centra darba laikos!

 

TRANSPORTS NO SOCIĀLĀ DIENESTA (PASTA ĒKAS) ATIET 15 MINŪTES PIRMS GRUPU NODARBĪBU SĀKUMA.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt:

 • personām ar invaliditāti;
 • bērniem;
 • trūcīgām ģimenēm (personām);
 • maznodrošinātām ģimenēm (personām);
 • personām, kuras saņem valsts vecuma pensiju.

Lai saņemtu pakalpojumu persona sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.

Skrīveru pašvaldības 2016.gada 27. oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 “Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”

Dienas centrs nodrošina pensijas vecuma cilvēkiem iespēju daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai.
Centra piedāvājumi:

 • vingrošanas nodarbības pie fizioterapeita;
 • dažādas radošās nodarbības;
 • tematiski pasākumi;
 • gadskārtu svētku svinēšanas pasākumi;
 • prāta spēles;
 • bibliotēka;
 • Iespējams arī iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, izmantot datoru ar interneta pieslējumu, izmērīt asinsspiedienu.

Dienas centra klienti ir personas ar invaliditāti.
Dienas centra telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos.
Centra piedāvājumi:

 • dzīves skola (ikdienā nepieciešamo iemaņu un prasmju attīstīšana, trenēšana);
 • nodarbības pie fizioterapeita (vingrošana);
 • dažādas radošās nodarbības (rotaslietu izgatavošana, auduma apgleznošana, kolāža, aušana, darbs ar mālu, u.tml.);
 • brīvā laika aktivitātes (pastaigas, pārgājieni, galda spēles);
 • gadskārtu svētku svinēšanas pasākumi;
 • darbs ar datoru (datora prasmju apmācība);
 • kultūrizglītojošie pasākumi (muzeji, ekskursijas, sadarbības pasākumi ar citiem dienas centriem Latvijā u.c.).

SKRĪVERU DIENAS APRŪPES CENTRA MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Skriveru dienas aprūpes centra maksas pakalpojumu cenrādis

 

Skrīveru dienas aprūpes centra dalība projektos

05.2012.- 04.2014. Eiropas Sociālā fonda projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/ 034
ES ESF