Projekts “Siltuma avota pārbūve Skrīveros”

SIA “Skīveru Saimnieks” plāno īstenot projektu Nr.4.3.1.0/18/A/038 “Siltuma avota pārbūve Skrīveros”, kura ideja radusies jau 2018.gadā. Izvērtējot Skrīveru novada apkures sezonas izmaksas un salīdzinot tās ar iespējamo ekonomisko ieguvumu, ieviešot mūsdienu tehnoloģiju apkures iekārtas novadā, Skrīveru novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Skrīveru Saimnieks”veica iepirkumu “Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros” atbilstīgi Kohēzijas fonda darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” realizācijai. Rezultātā SIA “Skrīveru Saimnieks” vajadzībām ir plānots Valsts Kases aizdevums Projekta īstenošanai un piešķirts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 231 6000,00 EUR apmērā. Kam, kā priekšnosacījums, ir izvirzīts Skrīveru novada domes galvojums par SIA “Skrīveru Saimnieks” saistībām. Par galvojuma sniegšanu Skrīveru novada domei ir jāsaņem Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmums par atbalstu. Kopējā projekta summa ir 656 000,00 EUR bez PVN (793 760 EUR ar PVN).

Projekta rezultātā tiks iegādāti divi šķeldas katli ar lielāku lietderības koeficentu un plašākām automatizācijas iespējām. Galvenais mērķis ir samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā un padarīt sistēmu drošāku, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, ka arī samazināt izmešu daudzumu.

Projekta rezultātā tiks samazināts kurināmā patēriņš no esošiem 3 631 MWh sezonā līdz

2 341 MWh sezonā,tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas Skrīveru novada centralizētajā siltumapgādes sistēmā – zema siltumavota efektivitāte un salīdzinoši augstas kurināmā, elektrības, remontu un personāla izmaksas, kas ietekmē tarifus, kā arī tiks būtiski uzlabota siltumenerģijas ražošanas kvalitāte, izslēdzot riskus, ka katlu iekārtas varētu tikt bojātas un radīt siltumenerģijas piegādes pārtraukšanas risku.