Par zemes gabalu izsoli

Skrīveru novada dome paziņo, ka 2019.gada 19.martā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdoti pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali:

  1. Plkst. 15.15 notiks 0.333 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.3282 008 0546, kas atrodas Ziedu ielā 20, Skrīveros, Skrīveru novadā, izsole.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 9400 euro, nosolītā cena 100% eiro jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles.

  1. Plkst. 15.30 notiks 0.333 ha liela zemesgabala ar kadastra Nr.3282 008 0728, kas atrodas Ziedu ielā 20A, Skrīveros, Skrīveru novadā, izsole.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 9400 euro, nosolītā cena 100% eiro jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles.

Par katru objektu atsevišķi nodrošinājums 940 euroun dalības maksa 30 eurojāiemaksā Skrīveru novada domes kasē vai jāieskaita kontā LV54 HABA 0551028435371, AS „Swedbank”, kods HABALV22 līdz 2019.gada 18.martam, plkst. 17.00.

Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 2019.gada 18.martam,plkst. 17.00 darba dienās pulksten 9.00-13.00 un 14.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv sadaļā izsoles vai Skrīveru novada domē. Objektus var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197247.”