Par meža cirsmu izsoli

Skrīveru novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās mežu cirsmas Skrīveru novadā:

  1. „Silzemnieki” 4 (četras) cirsmas, kadastra Nr.32820060029, izsoles sākumcena 9700,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 970,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmu “Silzemnieki” izsolei”.
  2. “Elkšņu mežs” 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820030034, izsoles sākumcena 8600,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 860,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmu “Elkšņu mežs” izsolei”.
  3. “Dravnieku mežs” 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820010008, izsoles sākumcena 18900,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 1890,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmu “Dravnieku mežs” izsolei”.
  4. “Bundze” 5 (piecas) cirsmas, kadastra Nr.32820040128, izsoles sākumcena 28000,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 2800,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmu “Bundze” izsolei”.

Cirsmu apskate dabā notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst.10.00. Pulcēšanās Skrīveru novada domē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Skrīveru novada domes zemes lietu speciālisti pa tālr. 65197247.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Skrīveru novada domes kancelejā (Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads) līdz 2020.gada 17.jūnijam plkst.16.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu un nodrošinājumu.

Izsole notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.14.00 Skrīveru novada domes zālē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā.

Samaksa par izsoles objektu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Skrīveru novada domes (reģ.Nr.90000074704) konts: LV54HABA0551028435371, AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Meža cirsmu izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa dalībai meža cirsmu izsolē