Skrīveru novada dome paziņo, ka 2017.gada 6.jūnijā plkst.16.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Zemkopības institūts 1” – 11, kadastra Nr.3282 900 0035, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 3 istabu dzīvokļa, kas ir 8579/110076 domājamās daļas no ēkas ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0560 0001, un no 8579/110076 domājamām daļām no 0,5097 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 008 056.

Izsoles sākumcena ir 4720 euro, nosolītā cena 100% euro jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Nodrošinājums 472 euro un dalības maksa 30 euro jāiemaksā Skrīveru novada domes kasē vai jāieskaita kontā LV54 HABA 0551028435371, AS „Swedbank”, kods HABALV22 līdz 2017.gada 5.jūnijam, plkst. 17.00.

Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 5.jūnijam, plkst. 17.00 darba dienās pulksten 9.00-13.00 un 14.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197675.”

Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Zemkopības institūts 1” – 11 IZSOLES NOTEIKUMI