Skrīveru novada dome paziņo, ka 2016 .gada 19. aprīlī pulksten 15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dīvajas ielā 18, kadastra Nr. 3282 010 0456, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 0,1096 ha liela neapbūvēta zemes gabala.

Izsoles sākumcena ir 2050 eiro, nosolītā cena 100% eiro jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Nodrošinājums 205 eiro un dalības maksa 30 eiro jāiemaksā Skrīveru novada domes kasē vai jāieskaita kontā LV54 HABA 0551028435371, AS “Swedbank”, kods HABALV22 līdz 2016. gada 18.aprīļa pulksten 17.00.

Pieteikumus var iesniegt Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 18. aprīlim, pulksten 17.00 darba dienās no pulksten 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 15.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197247 vai 65197675.

Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dīvajas ielā 18 IZSOLES NOTEIKUMI