Skrīveru novada dome 2017.gada 19.septembrī plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu 0.1793 ha lielu neapbūvētu zemes gabalu, kadastra Nr.3282 008 0665, kas atrodas Kalna ielā 27 A, Skrīveros, Skrīveru novadā.

Izsoles sākumcena ir 1100 euro, nodrošinājums 110 euro un dalības maksa 30 euro.

Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 18.septembrim, plkst. 17.00 darba dienās pulksten 9.00-13.00 un 14.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197247.

Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kalna ielā 27A IZSOLES NOTEIKUMI 

Par zemes vienību Kalna ielā 27 A