Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošas 34 m2 lielas nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2018.gada 20.martā plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros Skrīveru novadā. Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125 līdz 2018.gada 19.martam plkst. 17.00.

Telpas nomas nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir 1 (viens) euro, bez pievienotās vērtības nodokļa, par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Telpas lietošanas mērķis – komerctelpu ierīkošana, nomas termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 29296165 vai 65197675.

Telpas Daugavas 88 A nomas izsoles noteikumi