Skrīveru novada dome 2018.gada 16.janvārī plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zemkopības institūts 1” – 11, kadastra Nr.3282 900 0035, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 3 istabu dzīvokļa, kas ir 8579/110076 domājamās daļas no ēkas ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0560 0001, un no 8579/110076 domājamām daļām no 0,5097 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3282 008 056.

Izsoles sākumcena ir 4800 euro, nodrošinājums 480 euro un dalības maksa 30 euro.
Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 2018.gada 15.janvārim, plkst. 17.00 darba dienās pulksten 9.00-13.00 un 14.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197675.

Nekustamā īpašuma “Zemkopības institūts 1” – 11 IZSOLES NOTEIKUMI