krīveru novada dome paziņo, ka 2014.gada 16.jūnijā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Vizbuļi”, kadastra Nr.3282 008 0638, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 0.6843 ha liela zemesgabala ar apbūves tiesībām, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Institūta mazdārziņi 3”.

Izsoles sākumcena ir 3 000 EUR, nosolītā cena 100% euro jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Nodrošinājums 300 EUR un dalības maksa 30 EUR jāiemaksā Skrīveru novada domes kasē vai jāieskaita kontā LV54 HABA 0551028435371, AS „Swedbank”, kods HABALV22 līdz 13.jūnijam plkst. 15.00.

Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 13.jūnijam darba dienās pulksten 9.00-13.00 un 14.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197376 vai 65197675.”

Izsoles noteikumi