Skrīveru novada dome paziņo, ka 2016. gada 19. janvārī pulksten 15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Vecviesturi”, kadastra Nr. 3282 009 0160, kas atrodas Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 1,84 ha liela zemesgabala, dzīvojamās ēkas un palīgēkas.

Izsoles sākumcena ir 4000 eiro, nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Nodrošinājums 300 eiro un dalības maksa 30 eiro jāiemaksā Skrīveru novada domes kasē vai jāieskaita kontā LV54 HABA 0551028435371, AS “Swedbank”, kods HABALV22 līdz 2016. gada 15. janvārim pulksten 15.00.

Pieteikumus var iesniegt Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 15. janvārim pulksten 15.00 darba dienās no pulksten 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 65197247 vai 65197675.

 

Skrīveru novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vecviesturi” IZSOLES NOTEIKUMI