Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

Par zemes nomas tiesību izsoli.

Par nekustamo īpašumu “Stirnas – 1” un “Stirnas – 3” izsoli. Izsole noslēgusies.

Par zemes vienības nomas tiesību izsoli  – Izsole notikusi, noslēgts līgums.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoli – Izsole notikusi, nomas tiesības nosolītas zemes vienībām “Irbju lauks” 10 ha, 2ha, “Zvejnieku ganības” 7,4 ha. Līgumi noslēgti.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoli – Izsole nav notikusi.

Par meža cirsmu izsoli – Izsole notikusi. Nosolītas meža cirsmas “Dravnieku mežs”, “Bundze”. Līgumi noslēgti.

Par meža cirsmu izsoli  – Izsole notikusi.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 15A izsoli – Izsole notikusi. Līgums noslēgts.

Nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 15A izsoles noteikumi

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – nogabala Nr.12 nomas tiesību izsoli

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – nogabala Nr.10 nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada pašvaldībai piederošas automašīnas Suzuki Grand Vitara izsoles noteikumi

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – ielu tirdzniecības vietas “Zaļās zemes tirdziņš” izsoles rezultātiem

Par telpasDaugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma ziedu ielā 20 izsoli

Par nekustamā īpašuma ziedu ielā 20A izsoli

Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Par kustamās mantas pārdošanu

Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoli

Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Zemkopības institūts – 1” -11

16. februārī automašīnas GAZ 53 izsole

Pārdod īpašumu Dīvajas ielā

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Vecviesturi”

Nekustamais īpašums “Vizbuļi”