Jaunā skeitparka lietošanas noteikumi
Uzņēmuma “Mo Dizains” dāvinātā norāde: “Lieto aizsargķiveri!”

Lūdzam jaunā skeitparka apmeklētājus iepazīties ar izstrādātajiem skeitparka lietošanas noteikumiem un tos ievērot!

Lai skeitparkā būtu droši, aicinām iekvienu iepazīties un ievērot tā lietošanas noteikumus. Savukārt par vienu no galvenajiem nosacījumiem: skeitparkā var sportot tikai ar aizsargķiveri galvā, atgādina norāde, kas novietota skeitparka laukuma malā. Šo norādi izveidoja un uzdāvināja Skrīveru novada uzņēmuma “Mo Dizains” īpašnieki Leitānu ģimene. Uzņēmums nodarbojas ar lāzergravēšanu uz koka un akrila virsmām.

Skrīveru skeitparka lietošanas noteikumi

 I.  Vispārīgie noteikumi

 • Skrīveru skeitparks ir biedrības “Baravika” īpašums, kas atrodas Skrīveru novada pašvaldībai piederošā teiritorijā Dzelzceļnieku ielā 5A, Skrīveros, Skrīveru novadā, un ko apsaimnieko Skrīveru novada pašavaldība.
 • Skeitparks izveidots un ierīkots novada iedzīvotāju un tā viesu aktīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai. Atbilstošais inventārs: skrituļdēlis, skrituļslidas, BMX velosipēds, MTB velosipēds, skrejritenis.
 • Skeitparka apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.
 • Skeitparks brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu.
 • Skeitparka sporta veidi ir bīstami sporta veidi, kas saistīti ar paaugstinātu sportisko traumu risku.

II. Kārtības nosacījumi

Skeitparkā aizliegts:

 • lietot un atrasties alkoholisko dzērienu, narkotiskie, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā; smēķēt;
 • ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, kā arī jebkurus priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību;
 • lietot iekārtas, uzturoties tajās ar speciālajiem futbola apaviem ar metāla naglām;
 • uz braucamās daļas vienlaicīgi pulcēties vairāk kā 3 cilvēkiem;
 • atstāt somas, apģērbu vai citus priekšmetus uz Skeitparka konstrukcijām;
 • sēdēt un drūzmēties uz konstrukcijām;
 • traucēt citiem Skeitparka apmeklētājiem;
 • ievest dzīvniekus;
 • izmantot Skeitpakru ar neatbilstošiem braucam līdzekļiem, tai skaitā, braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
 • braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus;
 • lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Skeitparka aprīkojumu un tur izvietotos elementus, patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
 • piegružot teritoriju ar sīkiem sadzīves atkritumiem (piemēram, saulespuķu sēklām, košļājamām gumijām u.c.);
 • izmest atkritumus tam nepiemērotā vietā;
 • lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt citam citu;
 • izmantot Skeitparka elementus nokrišņu laikā un citos Skeitparka izmantošanai nepiemērotos apstākļos;
 • atrasties Skeitparkā pirmskolas vecuma bērniem bez vecāku vai citu pilnvaroto personu uzraudzības;
 • izmantot Skeitparka elementus sliktos laika apstākļos (apledojums, putenis, lietusgāze, krusa, stiprs vējš u.tml.) vai tumsā, kad nav apgaismojuma;

Skeitparka apmeklētāju pienākumi:

 • ievērot Skeitparka aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
 • pirms Skeitparka lietošanas obligāti aplūkot to un pārliecināties par tā drošību (atbrīvot konstrukcijas un brauktuvi no gružiem un citiem priekšmetiem, kuri traucē Skeitparka lietošanu);
 • sportojot izmantot personīgos drošības līdzekļus – ķiveri, ceļu sargus, elkoņu sargus;
 • pirms braukšanas uzsākšanas ivērtēt situāciju, lai izvairītos no sadursmes;
 • pirms došanās Skeitparkā izvērtēt konstrukciju sarežģītību;
 • saudzīgi izturēties pret Skteitparka aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot sporta spēļu laukuma aprīkojumu.
 • nelaimes gadījumā zvanīt 113;
 • vērsties pret jebkuriem Skeitparka kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot pašvaldības pārstāvjus (T.65197400, 28628890) vai Valsts policiju 110;
 • par Skeitparka vai iekārtu uzturēšanu (apsaimniekošanu) zvanīt pa tālruni 26444662, 65197400;
 • atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus.
 • Drošības noteikumu neievērošanas rezultātā var gūt smagus miesas bojājumus un traumas, kas var izraisīt nāvi.
 • Tikai apmeklētājs pats un apmeklētāja vecāki/aizbildnis uzņemās visu atbildību, izvēloties atbilstošo sporta inventāru un Skeitparka konstrukcijas, kas atbilst apmeklētāja sagatavotības līmenim.

III.  Nobeiguma nosacījumi

 • Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt biedrības “Baravika” pārstāvji, Skrīveru novada pašvaldības darbinieki, pašvaldības pilnvarotās personas, pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki.
 • Par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no sporta spēļu laukuma un tikt sauktas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Skrīveru novada pašvaldība un bierība “Baravika” neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu vai citiem nelaimes gadījumiem.
 • Katrs skeitparka apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties atbilstošo sporta inventāru un Skeitparka elementu, kas atbilst apmeklētāja sagatavotības līmenim, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savu un/vai sava bērna/aizbilstamā veselību un dzīvību.
 • Skeitparka teritorija tiek novērota ar videokameru palīdzību.