“Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošas 1100 m2lielas zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0563 daļas – nogabala Nr.12, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2019.gada 19.augustā plkst.15.15 Daugavas ielā 59, Skrīveros Skrīveru novadā 9.telpā. Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 2019.gada 16.augustamplkst. 15 darbdienās no plkst. 8 līdz 13 un no 14 līdz 17 (piektdienās līdz plkst.15).

Objekta nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa ir 500 eiro + PVN gadā.

Iznomājamā objekta izmantošanas mērķis – veicināt saimniecisko darbību novada teritorijā.

Nomas termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles noteikumus var izlasīt pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē.

Objektu var apskatīt līdz 2019.gada 16.augustam, iepriekš piesakoties pa tālr.: 27775539, 65197675.”

IZSOLES NOTEIKUMI