Skrīveru novada dome paziņo, ka 2019.gada 24.oktobrī plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs 0,0558 ha liels neapbūvēts zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 3282 008 0720, kas atrodas Dzelzceļnieku ielā 15A, Skrīveros, Skrīveru novadā.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir 1290 eiro, nosolītā cena 100%eiro jāsamaksā viena gada laikā pēc izsoles.

Nodrošinājums – 129,00 eiro un – dalības maksa 30 eiroir jāieskaita Skrīveru novada domes kontā LV54 HABA 0551028435371, AS „Swedbank”, kods HABALV22 līdz 2019.gada 23.oktobrim, plkst. 17.

Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125, līdz 2019.gada 23.oktobrimplkst. 17, darbdienās no plkst. 8 līdz 13 un no plkst. 14 līdz 17 (piektdienās līdz plkst.15). Izsoles noteikumus var izlasīt pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālr.: 65197247, 65197675.

Apmaksu garantējam. Mūsu norēķinu konts LV54 HABA 0551028435371, AS „Swedbank”, kods HABALV22.