Iepirkuma ID Nr.: SS 2019/1
Iepirkuma procedūras veids:  Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017.red.)
Pasūtītājs: SIA “Skrīveru saimnieks”
Iepirkuma priekšmets: “Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros
Uzvarētājs: SIA “DGS”
Līgumcena: EUR 656 000,00 EUR (summa bez PVN)