Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/1
Iepirkuma procedūras veids:  PIL 9.pants
Iepirkuma priekšmets: 2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Iepirkumu procedūra pārtraukta, jo piedāvājums pārsniedz budžeta iespējas.