SIA „Skrīveru saimnieks”, reģistrācijas Nr. 58703000641, adrese: Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 37, LV-5125 izsludina iepirkuma procedūru “Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros” identifikācijas numurs SS 2020/1.

Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumavota pārbūve Skrīveros”(Nr.4.3.1.0/18/A/038) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.skriveri.lv/lv/iepirkumi/izsludinatie-iepirkumi/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Skrīveru saimnieks” telpās Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 37, LV-5125, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis Aigars Sprudzāns, tālr.: +371 65197383, e-pasts: skrīveru.saimnieks@inbox.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 27. aprīļa plkst. 12:00.

Iepirkuma nolikums

Tehniskā specifikācija

Nolikuma precizējumi