Iegādāsies īpašumus

Skrīveru novada dome saņēmusi divu iedzīvotāju iesniegumus ar piedāvājumu iegādāties dzīvokļus, vienā gadījumā samaksājot par to komunālo maksājumu parādu, otrā – cilvēka uzturēšanās maksu sociālās aprūpes iestādē. Dome nolēma abus dzīvokļus iegādāties savā īpašumā.

Skrīveru novada dome saņēmusi kāda dzīvokļa īpašnieka priekšlikumu atdot domei viņam piederošo dzīvokli “Marijas” – 3, ja dome par to samaksās parādu pakalpojumu sniedzējam. Pamatparāds, soda procenti un citas izmaksas kopā veido 1005 eiro, bet dzīvokļa kadastrālā vērtība ir 1480 eiro.

Pašvaldībai nepieder pietiekoši liels dzīvojamais fonds, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, turklāt saņemta informācija no sociālā dienesta, ka nākamgad dzīvoklis būs nepieciešams  diviem bāreņiem, kuri uzsāks patstāvīgu dzīvi. Ņemot vērā iepriekš minēto, dome nolēma dzīvokli iegādāties, sedzot parādu. Tāpat Skrīveru novada dome apmaksās visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Savukārt otru dzīvokli domei piedāvā iegādāties kāda Skrīveru iedzīvotāja, kura nolēmusi dzīvot sociālās aprūpes iestādē, ja pašvaldība segs uzturēšanas maksas starpību par dzīvošanu sociālās aprūpes iestādē.

Arī šo dzīvokli daudzdzīvokļu mājā Skrīveros dome nolēma iegādāties par dzīvokļa kadastrālo vērtību – 3865 eiro. Savukārt par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu paredzēts noslēgt trīspusēju līgumu starp personu, pašvaldību un sociālās aprūpes iestādi.