Iedzīvotāji aicināti iesaistīties Skrīveru novada teritorijas plānojuma izstrādē

Pamatojoties uz Skrīveru novada domes lēmumu, uzsākta jauna teritorijas plānojuma izstrāde, tāpēc izstrādes procesā aicinām iesaistīties arī iedzīvotājus.

Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu pašvaldības teritorijas plānojums ir attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Novada teritorijas plānojuma izstrādes jautājums aktualizēts, jo pēdējo gadu laikā ir mainījušies ar teritorijas plānošanu saistītie normatīvie akti, kā arī vairāku zemesgabalu noteiktās izmantošanas neatbilst novada nākotnes plāniem. Skrīveru novada teritorijas plānojums būs ilgtermiņa plānošanas dokuments, kur rakstiski un grafiski tiks parādītas teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikts teritorijas funkcionālais zonējums. Veidojot šo dokumentu, tiks ņemta vērā Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, kas definē novada ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Papildus tam, tiks ievērota Skrīveru novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam.

Teritorijas plānošanai ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ekonomisko un nekustamā īpašuma attīstību, jo teritorijas plānojums ir pamats jebkādai darbībai ar zemi, savukārt,  būvniecība ir kā teritorijas plānošanas turpinājums. Teritorijas plānošana nodrošina teritorijas attīstības vadīšanu, līdzsvarojot visu ieinteresēto pušu intereses, un nodrošina tiesisko stabilitāti attiecīgās teritorijas izmantošanā ilgākā laika posmā. Teritorijas plānojums nosaka arī ir īpašuma tiesību izmantošanas ierobežojumus, jo ar teritorijas plānojumu privāttiesiskā rīcības brīvība tiek ierobežota par labu sabiedrības interesēm. Teritorijas plānojums rada privātpersonām pienākumu apsaimniekot savu īpašumu, ievērot teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Turklāt teritorijas plānošana un būvniecība ir cieši saistīta ar sabiedrības interesēm un tiesībām uz labvēlīgu vidi un privātpersonas īpašumtiesībām.

Teritorijas plānojuma izstrādei ir būtiska loma, gan raugoties no sabiedrības kopējo interešu, gan no individuālo interešu skatu punkta (tiesību īstenošana un ierobežošana). Līdz ar to nozīmīgs posms teritorijas plānošanas procesā ir efektīva sabiedrības līdzdalība.

Skrīveru novada pašvaldība un teritorijas plānojuma izstrādātājs SIA “METRUM” lūdz iedzīvotājus izmantot iespēju un iesaistīties novada teritorijas plānojuma izstrādē.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei var iesniegt personīgi Skrīveru novada domē vai, sūtot pa pastu, līdz 2019. gada 31.maijam, adrese: Skrīveru novada pašvaldība, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125. Fiziskām personām nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, lai varam rakstiski sniegt atbildes par Jūsu iesnieguma tālāku virzību.  Ja iesniegumu noformējat kā elektronisku dokumentu, tad lūdzam to sūtīt uz e-pasta adresi dome@skriveri.lv. Iesnieguma veidlapa atrodama interneta vietnē www.skriveri.lv  sadaļā http://www.skriveri.lv/lv/dokumenti/teritorijas-planojums/  vai uzreiz spiežot ŠEIT.

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sekot Skrīveru novada teritorijas plānojuma izstrādes procesam!