Rakstiska priekšlikuma un ieteikuma teritorijas plānojuma izstrādei iesnieguma veidlapa
Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 2
Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 1
Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” esošais lokālplānojums
Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” plānotais lokālplānojums
Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam monitoringa ziņojums
Skrīveru novada civilās aizsardzības plāns
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. sēj. (Kartes. Saturs)
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. sēj. (Apbūves noteikumi)
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. sēj.
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 5. karte (aizsargjoslas)
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 4. karte
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. karte
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. karte
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. karte