Atgādinājums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Atgādinām, ka lai saņemtu atvieglojumus par visu taksācijas gadu, iesniegums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot dokumentus, kuri ir par pamatu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai, iesniedzams Skrīveru novada domē līdz taksācijas gada 1.februārim.

Pamatojoties uz 2018.gada 1.marta saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā” iesniegumu var  iesniegt šādas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas:

  1. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus personas ar pirmās invaliditātes grupu,
  2. nestrādājošās personas ar otrās invaliditātes grupu,
  3. personas, kuru ģimenē (aizgādībā, aizbildnībā vai audžuģimenē) ir bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta deklarēta personas dzīvesvietā,
  4. vientuļie pensionāri, kuriem nav Civillikumā noteikto pirmās šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgts uztura līgums un nav ar citu pilngadīgu personu kopīgi deklarēta dzīvesvieta,
  5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un to ģimenes locekļi,
  6. personas, kuru īpašumā esoša dzīvojamā ēka ir cietusi ugunsgrēka, avārijas vai stihiskas nelaimes rezultātā un nav apdzīvojama,
  7. politiski represētās personas.