Skrīveru iedzīvotājs

Jautājums:

Labdien, man ir radies jautājums,manā īpašumā atrodas divi bīstamie koki – vītoli, vai ir nepieciešama atļauja to nozāģēšanai? Vai pašvaldība palīdz risināt šo problēmu? Paldies!

Skrīveru pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Anita Krusta

Atbilde:

Kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu atļauts cirst bez pašvaldības atļaujas. Bet pirms darbu veikšanas jāveic situācijas fotofiksācija un jāinformē pašvaldība.

Nocērtamo koku fotografē vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs). Vismaz piecas darbdienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, arī stumbra daļu aizvākšana, lai pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību.

Zaudējumu atlīdzība šajā gadījumā netiek noteikta, ja pašvaldība pārbaudot koka bīstamību, atzinusi, ka koka bīstamība ir pamatota.

Koka ciršanas darbus organizē zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem.

Koku ciršanu ārpus meža nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža.