Saistošie noteikumi
1. Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā (konsolidēti) 2018/11/16
2. Grozījumi Skrīveru novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” 2018/07/18
3. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā 2018/07/18
4. Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 2018/06/12
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā 2018/04/25
6. Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā 2018/04/25
7. Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu 2018/03/12
8. Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti) 2018/02/14
9. Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi (konsolidēti) 2018/02/14
10. Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā (konsolidēti) 2018/02/14
11. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā (konsolidēti) 2018/02/14
12. PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM 2018/02/06
13. Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžetu 2018/02/06
14. Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 1. pielikums 2018/02/06
15. Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 2. pielikums 2018/02/06