Lepojamies ar Skrīveru amatiermākslas kolektīviem

Pienācis laiks, kad Skrīveru kultūras centra kolektīviem ir jāatrāda paveiktais, piedaloties skatēs un konkursos, tādejādi nodrošinot dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos! Šogad skrīverieši izcēlušies ar ļoti augstiem sasniegumiem.

KĀDUS BĒRNUS VĒLAS LATVIJAS SABIEDRĪBA?

Kādus bērnus mēs kā sabiedrība vēlamies – „ērtus”, paklausīgus, viegli vadāmus vai tādus, kas uzdod jautājumus, ir aktīvi, uzņemas iniciatīvu un uzņemas atbildību par saviem lēmumiem?

Sniegotie autoceļi siltā laikā var kļūt slideni

Gaisa temperatūrai Latvijā pakāpeniski paaugstinoties virs nulles, reģionālie un vietēji autoceļi, kuru uzturēšanas klase pieļauj piebraukta sniega kārtu (C un D uzturēšanas klase), dienas laikā kūstot, bet naktī piesalstot, var kļūt slideni.

“NAUJENE WIND 2018”

Marta pirmajās dienās, Daugavpils pusē, pilsētu pieskandināja flautas, saksofona, klarnetes, obojas un citu pūšaminstrumentu skaņas.

Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošas 34 m2 lielas nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par kustamās mantas pārdošanu

Skrīveru novada dome 2018.gada 20.martā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošas automašīnas: