„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 2.pants nosaka sociālo pakalpojumu veidus: sociālais darbs, karitatīvais sociālais darbs, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un profesionālā rehabilitācija.

Sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālās aprūpes pakalpojums — pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums — pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Profesionālā rehabilitācija — pasākumu kopums, kas nodrošina jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu vai attīstīšanu, tajā skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējā izglītības pakāpē atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Sociālos pakalpojumus sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Sociālo pakalpojumu nodrošināšanu organizē Skrīveru sociālais dienests.

Skrīveru novadā atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām tiek noteikta klientam labvēlīgāka sociālo pakalpojumu samaksas kārtība nekā noteikts valstī saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.
Skrīveru novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kārtību, kādā saņemami pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi un kārtību, kādā sociālo pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pakalpojumus par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu, reglamentē 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” un 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.8 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”.

Skrīveru novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem sniedz vai organizē šādu sociālo pakalpojumu sniegšanu:

  1. APRŪPE MĀJĀS
  2. ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ
  3. ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ
  4. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI
  5. BEZMAKSAS DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMI
  6. BEZMAKSAS TRANSPORTA PAKALPOJUMI