„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka, ka sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē Skrīveru sociālais dienests.

SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBA NO BUDŽETA LĪDZEKĻIEM IZMAKSĀ ŠĀDUS PABALSTUS

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 2. Dzīvokļa pabalsts
 3. Brīvpusdienas skolās
 4. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
 5. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
 6. Pabalsts sociālā atbalsta dzīvokļiem
 7. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai
 8. Pabalsts ģimenes vajadzību nodrošināšanai
 9. Pabalsts pārtikas iegādei
 10. Pabalsts transporta izdevumu segšanai
 11. Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai
 12. Pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma
 13. Pabalsts ārkārtas situācijā

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM

Skrīveru novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:

 1. Bezmaksas ēdināšana un ikmēneša pabalsts bērnam, kas apgūst pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību
 2. Pabalsts apģērba un apavu iegādei
 3. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
 4. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
 5. Ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš nepārtraukti turpina mācības
 6. Pabalsti audžuģimenēm:
  1. Pabalsts bērna uzturam
  2. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTI

Skrīveru novada pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai realizētu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu.
Skrīveru novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:

 1. pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu,
 2. pabalsts donoriem,
 3. pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti vai ar celiakiju slimi bērni,
 4. pabalsts politiski represētajām personām,
 5. pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.