BUDŽETA IEŅĒMUMI Pašvaldības 2018.gada kopbudžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem plānoti 4 235 604 euro apmērā (1159,17 euro uz vienu Skrīveru novadā deklarējušos iedzīvotāju), kas sadalās divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 4 161 603 euro un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 74 001 euro. Kopā ar naudas līdzekļu atlikumu 486 498 euro no 2017.gada, pašvaldības pieejamie finanšu resursi 2018.gadā plānoti 4 722 102 euro apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumi plānoti 4 161 603 euro, kas ir par 2,89% mazāki nekā 2017.gada ieņēmumu izpilde. Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu 50,06% (2 083 379 euro) veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas ir par 2,77% lielāks kā 2017.gada izpilde un par 5,90% lielāks kā plānotais 2017.gada sākumā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 156 649 euro apmērā un tas ir 3,76% no kopējiem Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, procentuāli par 6,5% mazāk nekā 2017.gadā. Arī 2018.gadā paliek spēkā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi – maznodrošinātiem un trūcīgiem iedzīvotājiem, politiski represētām personām, ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, ja apgūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību.

Ievērojamu daļu ieņēmumu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem. Saņemtie maksājumi no valsts un citām pašvaldībām ir 1 238 180 euro, kas sastāda 29,75% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir pagājušā gada līmenī.

Pārējos pamatbudžeta ieņēmumus sastāda maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 16,33%, nenodokļu ieņēmumi 0,09%.

Speciālo budžetu veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi, t.i. dabas resursu nodoklis un mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai. 2018.gadā ieņēmumos plānots 74 001 euro autoceļu un ielu pārvaldīšanai, kas ir par 2 090 euro lielāks kā 2017.gadā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 13 205 euro.

BUDŽETA IZDEVUMI
Pašvaldības 2018.gada kopbudžeta izdevumi bez pamatkapitāla palielināšanas un atmaksājamām kredītsaistībām plānoti 4 486 307 euro apmērā, kas sadalās – pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 4 399 101 euro un pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 87 206 euro.

Pamatbudžeta izdevumi 2018.gadam plānoti 4 399 101 euro, kas salīdzinot ar 2017. gada sākumu ir par 189 888 euro (4,5%) lielāki. 2018.gadā ir ieplānoti 8 000 euro SIA “Skrīveru saimnieks” pamatkapitāla palielināšanai un 216 000 euro aizņēmumu atmaksai.

Izdevumi sadalījumā atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
Vispārējo valdības dienestu nodrošināšanai paredzēti 292 458 euro jeb 6,65% no kopējiem izdevumiem. Šajās izmaksās ietilpst pārvaldes uzturēšanas izmaksas, deputātu atalgojums, administratīvās komisijas u.c. iedzīvotāju komisiju izdevumi, kā arī finanšu un grāmatvedības nodaļas izmaksas.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzēti 16 063 euro jeb 0,37% no kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā plānots tērēt 689 899 euro jeb 15,68% no kopējās izdevumu summas. Joprojām aktuāli teritorijas apsaimniekošanā ir ceļu infrastruktūras sakārtošana Skrīveru novadā, tāpēc gadu no gada pašvaldība pēc iespējas vairāk novirza līdzekļus satiksmes infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pašvaldības ceļu tehnisko stāvokli un savstarpējo sasniedzamību. Šogad pašvaldība no saviem līdzekļiem ir ieplānojusi izlietot autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai 133 564 euro. Papildus tam ir plānots ES projekts “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms “Lielkažoki – Stūrīši”. Plānota arī ātruma slāpētāju (guļošo policistu) ierīkošana Skrīveru novada teritorijā. Tā pat pašvaldības līdzekļi un valsts dotācija tiek novirzīta ceļu ikdienas uzturēšanai un papildus darbiem, lai nepasliktinātos ceļu un ielu stāvoklis. Vēl 2018.gadā ieplānoti dažādi labiekārtošanas darbi – turpināt sakārtot piemiņas vietu (centrā), kapličas torņa remonts, 6 galdu iegāde tirdzniecības vietām, katlu mājas rekonstrukcija, projektēšanas darbi dzelzceļa stacijas laukumam, ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Skrīveru novadā, projektēšanas darbi Daugavas ielas 85A laukumam u.c. Plānots ņemt aizņēmumu 61 890 euro apmērā mikroautobusa (19 + 1) iegādei. Pašvaldībai piederošo dzīvokļu remontdarbiem ir atvēlēti 14 406 euro, tajā skaitā arī sociālo dzīvokļu remontiem.

Atpūtas, kultūras un reliģijas vajadzībām 2018.gadā paredzēti 334 325 euro jeb 7,83%. Šo nozari veido finansējums Skrīveru bērnu bibliotēkai, Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkai, Skrīveru kultūras centram, handbolam, pensionāru biedrībai, tūrisma un sporta pasākumiem, pašdarbības kolektīviem un reliģijai (3 Skrīveros darbojošām draudzēm).

Šogad ieplānots finansējums: ēkas Andreja Upīša ielā 1 remonta projektēšanas darbiem, dažādu informatīvu bukletu iespiešanai un veco uzrakstu atjaunošanai apskates vietās, lai popularizētu tūrisma un atpūtas iespējas Skrīveros, grāmatu un periodikas iegādei, Daugavas savienības projektam, kāpņu uzstādīšanai pilskalnā, materiāltehniskās bāzes atjaunošanai Skrīveru bibliotēkās un kultūras centrā.

Pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi arī Skrīveriem nozīmīgu, jau par tradīciju kļuvušu pasākumu organizēšanai – Novada svētki, Lieldienu pasākumi, Līgo svētku pasākumi, Parka svētki, Valsts svētku koncerti, Ziemassvētku pasākumi, Sakoptākā sēta, pavasara un rudens gadatirgi, kā arī ieplānoti līdzekļi īpaši Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem un dalībai Dziesmu un deju svētkos.

Lai mudinātu ikvienu Skrīveru iedzīvotāju nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, pašvaldība paredzējusi finansējumu dažādu sporta aktivitāšu nodrošināšanai, dotāciju biedrībai “Sporta klubs „Skrīveri””, kas nodrošina vīriešu handbola komandai dalību Latvijas čempionātā, ceļa izdevumiem starptautiskajos turnīros jaunajiem handbolistiem. Gadu no gada pašvaldība ir atvēlējusi līdzekļus arī pašdarbnieku kolektīvu atbalstam jaunu tērpu iegādei un ceļa izdevumu segšanai uz dažādiem kultūras pasākumiem.

Vislielākais izdevumu apjoms iepriekšējos gados un arī 2018.gadā tiek plānots izglītībai. Kopējā izdevumu daļa sastāda 1 886 032 euro jeb 42,87% no pamatbudžeta. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolu un bērnudārzu ēku uzturēšanu un remontu, kā arī bērnu ēdināšanu un skolēnu pārvadājumus. Arī 2018. gadā no pašvaldības budžeta tiks apmaksāta ēdināšana bērniem, kuri apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo apmācību pirmsskolas izglītības iestādē, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pašvaldība paredz līdzekļus 5.-9.klašu skolēnu brīvpusdienu apmaksai 1,42 euro apmērā. No valsts budžeta tiek apmaksātas pusdienas 1.-4. klašu skolēniem.

2018.gada budžetā tāpat kā iepriekš ir ieplānoti izdevumi kompensācijai par transporta biļetēm skolēniem, kuri apmeklē Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu un kuru dzīvesvietas ir deklarētas ne tikai Skrīveru novadā, bet arī citās pašvaldībās, stipendijām 9.-12.klašu skolēniem un autovadītāju apliecības iegūšanai 12.klases skolēniem.

Katru gadu izglītības iestādēm piešķir līdzekļus materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai. Skrīveru Mūzikas un mākslas skola šogad tiks pie jaunas keramikas apdedzināšanas krāsns un šogad ir paredzēti līdzekļi jauna inventāra iegādei sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola paredzējusi jaunu klavieru iegādi, remontus labierīcību telpās, jauna mikroautobusa iegādi. Vidusskola un pirmsskolas izglītības iestādes turpinās iegādāties skolēnu galdus un krēslus ar regulējamiem augstumiem un citas grupu un garderobju mēbeles. Pirmsskolas izglītības iestādes paredzējušas labiekārtot rotaļu laukumus ar jaunu inventāru. PII “Sprīdītis” paredzējusi mazās grupiņas guļamistabas remontu un vienas āra nojumes remontu.

Paredzēts uzlabot izglītības iestāžu ēku un objektu tehnisko stāvokli un drošību, veikt iekštelpu remontus, aprīkojuma modernizāciju, nolietoto inženierkomunikāciju un sadzīves tehnikas nomaiņu.

Ir realizējušies lielie projekti – Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir pārcēlusies uz jaunajām telpām Daugavas ielā 85 un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadionā veikta rekonstrukcija par 568 000 euro.
Sociālajai aizsardzībai 2018.gadā ir plānoti līdzekļi 1 158 225 euro apmērā jeb 26,35% no visiem 2018.gada izdevumiem. Lielu daļu no šajā nozarē ieplānotajiem līdzekļiem aizņem Skrīveru novada pašvaldības aģentūras “Sociālā aprūpes centra “Ziedugravas”” budžets (748 893 euro), kas savus nepieciešamos saimnieciskos izdevumus nodrošina no pašu ieņēmumiem. Šajā nozarē iekļauti izdevumi bāriņtiesai 31 329 euro, sociālajam dienestam 91 006 euro un dienas aprūpes centram 73 924 euro. 2018.gada budžetā atbilstīgi pašvaldības saistošajiem noteikumiem kā arī ieplānoti līdzekļi, lai iedzīvotājiem, izvērtējot viņu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, būtu iespējams saņemt sociālo palīdzību ne tikai garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstiem, bet arī citus pabalstus. Sociālie pabalsti Skrīveru novada iedzīvotājiem 2018.gadā plānoti kopsummā 119 893 euro apmērā. 2018.gadā Skrīveru novada dome atkārtoti iesniegs projektu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā daudzfunkcionāla sociālā pakalpojuma centra izveidei Skrīveru novadā.

AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI
2018.gadā Skrīveru novada dome turpinās norēķināties par 16 aizņēmumiem Valsts kasē, kam plānoti 222 200 euro. Budžetā paredzēts 216 000 euro kredīta pamatsummas atmaksai, 6 200 procentu maksājumiem un konta apkalpošanai. Neatmaksātais aizņēmuma pamatsummas atlikums Valsts kasē uz 01.01.2018. ir 2 418 624 euro.

Pašvaldība plāno veikt aizņēmumu autobusa (19+1 vietām) iegādei 61 890 euro.

Pašvaldības galvojumi 2017.gadā ir 469 euro. Kopējā neatmaksātā galvojumu summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš uz 01.01.2018. ir 11 249 euro un tas ir par Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” būvniecību Mežāres pagastā.

Ņemot vērā, ka iepriekšējā gadā tika ņemts aizņēmums Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūvei, kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem pieauga par 0,05%, (kopā sastāda 7,10%), kas ir nosacīti zems no pieļaujamajiem 20%.

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI plānoti 87 206 euro, t.sk. autoceļa fonda izdevumi 86 091 euro, dabas resursu nodokļa izdevumi 1 115 euro.

Sagatavoja:
Liene Sakne
Skrīveru novada domes
ekonomiste