Skrīveru novada domes sēde notiks 30. augustā pulksten 15. Sēdes darba kārtība: 

– Prezentācija par iespējām izmantot ĢIS pašvaldībā.
– Par nekustamā īpašuma “Centra katlumāja” iznomāšanu SIA “Skrīveru saimnieks”.
– Par siltumenerģijas centralizētās apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņām Skrīveru novadā.
– Par PII “Sprīdītis” pašnovērtējuma ziņojumu.
– Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu.
– Par Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vēlēšanām.
– Par Skrīveru novada bāriņtiesas locekļa vēlēšanām.
– Par izmaiņām pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
– Par izmaiņām pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāvā.
– Par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
– Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
– Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 92 iegādi.
– Par pašvaldībai piederošas neapbūvētas zemes vienības “Pie Miemām” atsavināšanu.
– Par skolēnu pārvadāšanu 2018./2019.mācību gadā.
– Iesniegumi (Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu; par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Jāņa Purapuķes ielā  pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam; par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu; par grozījumiem Skrīveru novada domes 2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumā Nr.11.2 “Par dzīvojamo telpu Daugavas ielā izīrēšanu”; informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi).
– Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
– Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu.
– Par PII “Saulēni” pašnovērtējuma ziņojumu.
– Par 2018. gada 31. maija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā” pārskatīšanu.
– Par grozījumiem Skrīveru dienas aprūpes centra maksas pakalpojumu cenrādī.