Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2„Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””maksas pakalpojumi”2019/05/27
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem2019/04/22
Par neapbūvētu Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu2019/01/31
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”2019/01/28
Grozījumi 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīguvai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2019/01/28
Par neapbūvētu Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu2018/12/26
Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”2018/12/26
Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā2018/07/23
Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”2018/05/28
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā2018/05/28
Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem2018/03/26
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā2018/02/26
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā2018/02/26
Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu2018/01/22
Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2017/11/27
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2017/10/23
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2017/10/23
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2017/10/23
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā2017/08/28
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2017/04/24
Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs2017/04/24
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2016/11/22
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2016/11/22
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā2016/11/22
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā2016/10/24
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2016/03/29
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā”2016/03/29
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā”2016/01/25
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2016/01/25
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2015/12/29
Par Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanu2015/12/29
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2015/12/29
Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā2015/10/26
Grozījumi 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā”2015/05/25
Grozījumi 2011.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā” (SN projekts)2015/02/23
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā2014/10/27
Par atsevišķu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiesību normu piemērošanu Skrīveru novadā2014/10/27
Grozījumi 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā”2014/10/27
„Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu Skrīveru novadā”2014/07/29
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā”2014/07/29
Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā2014/07/29
Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā”2014/07/29
Grozījumi 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā”2014/07/29
Grozījumi 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” (Projekts)2014/06/25
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (Projekts)2014/03/24
Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā (Projekts)2014/03/24
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” (Projekts)2014/02/25
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (Projekts)2014/01/27
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (Projekts)2014/01/17
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (Projekts)2013/11/27
Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2010.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2009.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (Projekts)2013/10/30
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (Projekts)2013/10/30
Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Skrīveru novadā (Projekts)2013/05/28
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā (Projekts)2013/03/11
Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (Projekts)2013/01/29
Saistošie noteikumi “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (Projekts)2013/01/29
Saistošie noteikumi “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” (Projekts)2013/01/29
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā (Projekts)2012/12/19
Grozījumi 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” (Projekts)2012/11/26
Saistošo noteikumu “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā” (projekts)2012/09/25
Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu Skrīveru novadā” (Projekts)2012/06/25
Grozījumi pašvaldības 2012. g. 26. janvāra saist. not. Nr. 2 “”Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā” (projekts)2012/02/21
Saistošo noteikumu “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā” (projekts) 2012.01.26.2012/01/25
Saistošo noteikumu “Par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā” (projekts) 2012.01.26.2012/01/04
Grozījumi pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” (Projekts)2011/11/07
Saistošie noteikumi “Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” (Projekts)2011/10/26