Skrīveru novada domes sēde notiks 29. novembrī pulksten 15.00.

Sēdē paredzēts izskatīt šādus jautājumus:

1. Par SIA “Skrīveru saimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.
2. Par līgumu slēgšanu ar SIA “Skrīveru saimnieks” par pašvaldības funkciju izpildi.
3. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu Aizkraukles novada pašvaldībai.
4. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām.
5. Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
6. Par izmaiņām konkursa “Elektroenerģijas piegāde Skrīveru novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” iepirkuma komisijas sastāvā.
7. Par adreses likvidēšanu zemes vienībai un būvēm.
8. Par dzīvokļa īpašuma Daugavas ielā 11-13 atsavināšanu.
9. Par zemes vienību Ziedu ielā 20 un Ziedu ielā 20A atsavināšanu.
10. Iesniegumi
10.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
10.2. Par nekustamā īpašuma “Birznieki 2” nosaukuma un adreses maiņu.
10.3. Par dzīvokļa Gaismas prospektā 3 – 5 izpirkšanu.
10.4. Par finansējuma piešķiršanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas akreditācijai.
10.5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
10.6. Par personu iesniegumiem par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
10.7. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
10.8. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
11. Informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi.
12. Informācijas apmaiņa.