Adrese: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197189
Fakss: 65197189
E-pasts: spriditis@skriveri.lv

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Sprīdītis” darba laiks

Darba dienās no pulksten 7.00 līdz 19.00

Vadītāja: Inta Rinmane, tālrunis 26424825, e-pasts: inta.rinmane@skriveri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Trešdien 8.00-10.00
Ceturtdien 16.00-18.00

Metodiķe Everita Golosujeva
tālrunis 65197189, e-pasts: everita.golosujeva@skriveri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 16.00-18.00

Pirmsskolas iestādes māsa Aiva Bērziņa
Apmeklētājus pieņem:
Trešdien 17-18

Skolotāja logopēde Dace Liepa
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 7.30-9.00
Otrdien 17.00-18.00

Izglītības psihologs Kristīne Āriņa
Apmeklētājus pieņem:
Otrdien 16.30-17.30
Ceturtdien 8.00-9.00

Saimniecības pārzine Sandra Vīksne, tālrunis 26536803, e-pasts: spriditis@skriveri.lv

Saistošie normatīvie akti: nolikums.

PII “Sprīdītis” pašnovērtējuma ziņojums 2018/2019 m.g.

Par vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmas nepieciešamajām vidējām izmaksām Skrīveru novadā (28.08.2014. domes sēde protokola izraksts)

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” darbu sāka 1982. gada 20. augustā. Iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (10.01.2013. licence Nr.V-6076) un speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (10.01.2013. licence Nr.V-6077). 2018./2019. mācību gadā īsteno 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas. 28.08.2018. ir izsniegta licence par speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem īstenošanu iestādē (izglītības programmas kods 01015611).

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir veicināt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevumi:

  • sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
  • sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
  • veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
  • sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
  • sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
  • sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.

Pirmsskolas izglītības saturu iestāde īsteno vienotā veselumā, veicinot bērna fizisko, psihisko un sociālo attīstību.

Uzņemšana

Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs norisinās šādā kārtībā:

 • Skrīveru novadā bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs notiek pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē notiek Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru nov. Bērnu reģistrāciju veic iestādes vadītāja vai persona, kas viņu aizvieto (turpmāk tekstā – vadītāja).
 • Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – reģistrācija) var no bērna dzimšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.
 • Bērna reģistrācijas pieteikumu var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis, iestādes vadītājai uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
 • Pirms pieteikuma aizpildīšanas iestādes vadītāja informē pieteikuma iesniedzēju par iestādē piedāvātajām pirmsskolas izglītības programmām.
 • Vecāki aizpilda pieteikumu. To reģistrē pieteikumu reģistrācijas žurnālā.
 • Vecākiem, iesniedzot rakstisku iesniegumu, ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku.

IESNIEGUMS

PIETEIKUMS

Saistošie noteikumi: Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.