Skrīveru MMS darba plāns 2018./2019. m.g.
I pusgadam

 

Mērķi:

1. Īstenot izglītības procesu izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, profesionālā, radošā izglītības vidē.
2. Nodrošināt izglītojamo iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgām, attīstītām personībām un apzinīgiem sabiedrības un valsts pilsoņiem.

Uzdevumi:

1. Attīstīt audzēkņu jaunrades spējas mūzikā un mākslā:
sekmēt audzēkņu radošo darbību muzicēšanai ansambļos;
sekmēt audzēkņu interesi darboties radošajās darbnīcās;
sekmēt spēju strādāt ar iegūto informāciju, saistībā ar reālo dzīvi;
atbalstīt talantīgos audzēkņus.
2. Veicināt apmācības procesa kvalitāti skolā:

  • pilnveidot diferencētu pieeju mācību darbā un prasmju vērtēšanā;
  • sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā, veidojot motivāciju;
  • veikt adaptācijas pasākumus jaunuzņemtajiem audzēkņiem;
  • jauno pedagogu mentorings.

3. Nodrošināt audzēkņiem zināšanu, prasmju un praktisko iemaņu sistematizētu apguvi, dodot iespēju turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.
4. Pārraudzīt skolas iekšējās kontroles darbību.
5. Veidot pedagogu pieredzes apmaiņas un repertuāra bagātināšanas skolu.
6. Veicināt sadarbību ar novada un ārpusnovada kultūrizglītības iestādēm.
7. Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.
8. Realizēt projektus, izmantojot inovatīvu pieeju un radošuma potenciālu.

 

Darba plāns 2018-2019