Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis sasauc finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdi 2018. gada 21. jūnijā pulksten 15:00 un izsludina šādu darba kārtību:

*Par pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu.

*Par būvdarbu apjomu palielināšanos būvobjektā “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas telpu remontdarbi” un papildus finansējuma nepieciešamību.

*Iesniegumi (par zemes īpašumu apvienošanu, par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu aktivitātes pieteikumiem, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu).