Lai informētu iedzīvotājus par Skrīveru novada domes aktualitātēm, turpmāk īsziņu formā publicēsim domes sēdēs pieņemtos lēmumus.

Darbu sāks izpilddirektors

No 20. aprīļa Skrīveru novada domē darbu sāks jaunais izpilddirektors- skrīverietis Ansis Martinsons, kurš līdz šim pildīja Jaunjelgavas novada pašvaldības uzņēmuma SIA “JITA” valdes locekļa pienākumus. Jaunais izpilddirektors izvēlēts no 15 šī amata pretendentiem, kuri bija pieteikušies konkursam uz vakanto amatu.

Sociālajam dienestam būs vadītāja

Atkārtoti izsludinātajam konkursam uz vakanto Skrīveru sociālā dienesta vadītājas amatu pietiecās 10 pretendentes. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas lēmumu  26. marta domes sēdē bija aicinātas piedalīties divas amata kandidātes. Deputāti, balsojot ar 8 balsīm „par” un vienam atturoties, par Skrīveru sociālā dienesta vadītāju apstiprināja Sandru Indriksoni. Viņa dzīvo Skrīveros, bet līdz šim brīdim strādājusi personāla pārvaldē Valsts robežsardzē.

Izvēlas bāriņtiesas priekšsēdētāju

Domes sēdē saskaņā ar pretendentu atlases komisijas lēmumu bija uzaicinātas piedalīties arī divas Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata kandidātes. Šim amatam kopā pieteicās 10 pretendentes. Dome vienbalsīgi nolēma šajā amatā apstiprināt Guntu Zvaigzni. Viņa ir aizkraukliete, strādājusi par sociālo darbinieci Rīgas pašvaldības sociālajā dienestā, iepriekš bijusi Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece.

Atbalsta sportistus

Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, dome nolēma deleģēt biedrībai „Sporta klubs „Skrīveri”” veikt visas nepieciešamās darbības un pasākumus, kas saistīti ar Skrīveru handbola komandu (vīriešu un sieviešu) darbības organizēšanu. Apstiprināts arī deleģēšanas līguma projekts. Sporta klubam „Skrīveri” nolemts piešķirt finanšu līdzekļus tādā apmērā, kāds paredzēts deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai pašvaldības šīgada budžetā- tas ir 5650 eiro. Deleģēšanas līgumu slēgs uz vienu gadu.

Nosaka maksu par telpu īri

Skrīveru novada dome apstiprināja grozījumus Skrīveru novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumā „Par maksas noteikšanu par pašvaldības telpu lietošanu” un papildināja noteikumus ar šādiem punktiem:

1.5. Par Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” telpu lietošanu (nomu vai īri) 3.96 euro par 1 kvadrātmetru mēnesī vai 1.42 euro stundā, ja telpas iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs.

1.6. Par Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulēni” telpu lietošanu (nomu vai īri) 6,25 euro par 1 kvadrātmetru mēnesī vai 1.42 euro stundā, ja telpas iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs.

Noliktavu atdod valstij

Skrīveru novada dome nolēma nepārņemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu „Zaļās zemes iela 2”, kas sastāv no ēkas- vecas minerālmēslu noliktavas, kuru nevar vairs izmantot. Atsakoties no šī objekta, valsts īpašumā pāriet arī zeme zem šī objekta 0,7 hektāru platībā. Nekustamajam īpašumam „Zaļās zemes iela 2” un tā sastāvā esošajai ēkai mainīs nosaukumu uz „Zaļās zemes iela 12”.

Būs nometne talantīgiem bērniem

Dome atļāva Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai slēgt īres līgumu ar biedrību „Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” par skolas telpu izīrēšanu vasaras zinātniski pētnieciskās nometnes organizēšanai talantīgiem bērniem. Nometnes Skrīveros plānotas laikā no 2015. gadā 17. jūlija līdz 26. jūlijam un no 27. jūlija līdz 8. augustam.

Biedrībai “Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” ir vairāk nekā 15 gadu pieredze vasaras nometņu organizēšanā. Mācību nometnes ir ar zinātniski pētniecisku ievirzi, tajās tiek veidota tēmai atbilstoša vizuālā un emocionālā vide, kurā norit teorētiskās un praktiskās nodarbības bērniem iejūtīgu un pieredzējuši pedagogu un audzinātāju vadībā. Kopējā īres maksa par skolas telpu izīrēšanu noteikta 1000 eiro.

Iznomā telpas šuvējai

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai atļauts iznomāt vienu telpu skolas internātā 15,2 kvadrātmetru platībā A.V. individuālā darba veikšana – šūšanas pakalpojumu sniegšanai. Nomas maksu kopā ar maksu par apkuri, elektrību un komunālajiem pakalpojumiem noteikta 44,88 eiro mēnesī, nomas līgumu slēgs uz sešiem mēnešiem.

Pansionātā novērsīs bojājumus

Izskatot pašvaldības aģentūras „Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” direktores I. Ķieģeles iesniegumu, dome nolēma atļaut Sociālās aprūpes centram „Ziedugravas” izlietot no iestādes budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, 1665,09 eiro avārijas situācijas novēršanai 11. korpusa 1. stāvā.

Plāno ierīkot rotaļu laukumu

Apstiprinātas Lauku atbalsta dienestam iesniegtā projekta „Bērnu spēļu laukums Skrīveros” kopējās izmaksas EUR 6453,14. Par šo naudu plānots papildināt pie Skrīveru kultūras centra ēkas esošo rotaļu laukumu.

Projekta apstiprināšanas gadījumā Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem- 1653,29 eiro.