Jautājumi un atbildes

Par patērētā ūdens daudzuma skaitītājiem

Jautājums “Skrīveru Saimnieks” atbildīgajiem. Rēķinā pēdējos 3 mēnešus pie patērētā ūdens daudzuma pievienots kopējā ūdens skaitītāja izlīdzinātais apjoms, kas nav sakritis ar individuālajiem skaitītājiem, no 0.5 līdz 1.5 m3. Vai tas Jums liekas normāli, ja šāds apjoms jāpieskaita pie 2 m3 tiešām notērētā ūdens?
Un vai tāda apjoma nesakritības neliecina par nepieciešamību remontēt ūdensvadus?
Ja uzskatāt šo par normālu parādību, tad vismaz pacentieties izlīdzināt ar kopējo skaitītāju nesakritušo apjomu proporcionāli katrā dzīvoklī patērētājam apjomam.
Vai dzīvoklim, kur neviens nedzīvo, arī tiek pieskaitīts šāds apjoms “patērētā” ūdens?

Dace

Atbilde:

Labdien!

Kārtību, kā iedzīvotāji norēķinās par patērēto ūdeni gadījumos, ja rodas starpība starp kopējo un individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 no 2008. gada 18. decembra “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punkts. Par cik jautājuma iesniedzējs nav norādījis dzīvojamo māju, kurā dzīvo, nevaram sīkāk komentēt situāciju par iespējamajiem risinājumiem zudumu mazināšanai.

2019.01.14
SIA "Skrīveru saimnieks" valdes loceklis Aigars Sprudzāns

Par ūdens iegādi un ūdens ņemšanas vietas ierīkošanu Skrīveros

Saistībā ar to, ka šī vasara bija teju bez nokrišņiem un ļoti daudziem Skrīveru novada iedzīvotājiem akās ūdens līmenis ir minimāls, vai nav vispār, vai dome nav domājusi ierīkot publisku ūdens ņemšanas vietu? Starp citu, agrāk tādas bija, bet ir tikušas demontētas, citās pašvaldībās šādas publiskas ūdens ņemšanas vietas ir nodrošinātas.

Raimonds

Atbilde:

Skrīveru novada iedzīvotājiem iespējams iegādāties dzeramo ūdeni –  maksa 0,95 EUR par 1m3 + maksa par izsniegšanu 1 EUR. Minimālais daudzums 0,5 m3. Ja vēlaties iegādāties ūdeni, apmaksa jāveic SIA “Skrīveru saimnieks” birojā, vai ar pārskaitījumu iepriekš saņemot rēķinu. Ūdeni izsniedz centra katlumājā Daugavas ielā 92a. 
Skrīveros nākamajā gadā plānots ierīkot divas publiskas ūdens ņemšanas vietas. 

2018.12.03
Aigars Sprudzāns, SIA "Skrīveru saimnieks" valdes loceklis

Par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Labdien!

Jūsu mājas lapā izlasīju informāciju par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Vai tas attiecas tikai uz saimniecības mājām un dzelzceļa labo pusi (Sporta iela, Sila iela), vai arī būs iespēja pieslēgties dzelzceļa kreisai pusei?

 

 

 

Selga

Atbilde:

Ielu saraksts, kuru iedzīvotājiem ir iespējams pieslēgties centralizētajam kanalizācijas un ūdensapgādes tīklam.

Centralizētā kanalizācija:

Sporta iela no ielas sākuma līdz Mazajai sporta ielai,
Dzelzceļnieku iela no ielas sākuma līdz Mazajai sporta ielai,
Sila iela visā ielas garumā,
Daugavas iela no Nr.56 līdz dzelzceļa pārbrauktuvei,
A.Purapuķes iela no Daugavas iela līdz Smilšu ielai,
Smilšu iela no A.Purapuķes ielas līdz Sila ielai,
Labdien!

Ziedu iela Dzelzceļnieku ielas līdz Sporta ielai,
Ābeļu iela.

Ūdensvads:
Sporta iela visā ielas garumā,
Dzelzceļnieku iela visā ielas garumā,
Sila iela visā ielas garumā,
A.Purapuķes visā ielas garumā,
Lakstīgalu iela līdz A.Purapuķes ielai,
Smilšu iela visā garumā,
Ziedu iela Dzelzceļnieku ielas līdz Sporta ielai,
Mazā sporta iela visā garumā,
Ābeļu iela,
Gājēju ceļa posms no J.Purapuķes ielas līdz Rīga-Daugavpils ceļam.

Tuvākajā laikā nav plānots paplašināt tīklus, jo iedzīvotāji nepieslēdzas izbūvētajiem tīkliem, kā rezultātā milzīgie ieguldījumi nevar atmaksāties reālos termiņos.

2018.06.20
Aigars Sprudzāns, SIA "Skrīveru saimnieks" valdes loceklis

Par logopēdu Skrīveros

Labdien!
Vai Skrīveros ir logopēds, kas bērnus pieņem privāti?
Paldies!

Lāsma

Atbilde:

Labdien,

diemžēl Skrīveros nav logopēda, kurš pieņemtu privāti. Arī tuvējos kaimiņu novados nav iespējams saņemt šādu pakalpojumu. Tuvākā vieta, kur logopēds konsultē privāti ir Ogrē, sīkāka informācija mājaslapā www.ovc.lv, un Jēkabpilī, vairāk informācijas www.jekabpilsrs.lv.

2018.06.06
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par bāriņtiesas pakalpojumiem

Labdien!
Vai Skrīveros notāra konsultācijas un pakalpojumus īsteno arī novada bāriņtiesa? ds ir pieņemšanas laiks?

Aleksejs

Atbilde:

Bāriņtiesa sniedz Bāriņtiesas likumā noteiktos pakalpojumus: ja novadā nav notāra, bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus. Par bāriņtiesas pakalpojumiem ir jāmaksā valsts nodeva.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537euro;
2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
9) sagatavo dokumentu projektus.

Skrīveru novada bāriņtiesas pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst 9.00 -18.00, ceturtdienās, piektdienās no 9.00 -13.00. Aicinām iedzīvotājus sazināties telefoniski, lai vienotos par tikšanos un konsultāciju laikiem pa tālr. 29428190 vai 65197276.

2018.05.28
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kur nodot azbestu saturošus atkritumus?

Labdien!
Mēs vēlamies sakopt savu privātmāju Skrīveros un atbrīvoties no padomju laiku šīfera loksnēm. Kā iespējams veikt to utilizāciju? Vai tās iespējams nodot vai pieteikt to izvešanu? Paldies!

Liene

Atbilde:

Azbesta utilizāciju veic bīstamo atkritumu apsaimniekotāji. Skrīveru novada atkritumu apsaimniekotājs SIA “Ķilupe” piedāvā bīstamo atkritumu, tostarp arī šīfera, pieņemšanu un tālāku nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošas vides aizsardzības institūciju atļaujas darbībām ar bīstamajiem atkritumiem.
Izmaksas: 8 m3 konteinera noma – 185 eiro. Par katru šīfera kubikmetru jāpiemaksā 130 eiro. Lielākoties šīfera daudzums no viena jumta nepārsniedz 3 m3. Vairāk informācijas pa tālr. 65071222, 29104053 vai rakstot uz kilupe@gmail.com.
Pakalpojumu piedāvā arī citi uzņēmumi, piemēram, Bīstamo atkritumu organizācija BAO, kas nodrošina pilnu bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas, apsaimniekošanas un pārstrādes servisu. Mājaslapas adrese: www.bao.lv.
Vairāk info par bīstamajiem atkritumiem un to savākšanas reģioniem: http://www.atkritumi.lv.

2018.05.21
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par mantojuma tiesībām

Labdien,

Sakiet, lūdzu, kur es varu iegūt informāciju par mantojuma tiesību noformēšanas procesu. Varbūt varam minēt personas vārdu ar kuru man būtu jāsazinās?

Paldies.

Lai Jums jauka diena!

Madara

Atbilde:

Labdien!

Mantojuma lietas kārto notārs. Sīkāka informācija pie jebkura notāra.

2017.11.10
Zemes lietu speciāliste

Par Piemiņas laukumu Skrīveros

Labdien,

gribēju uzzināt, kad varētu tikt sakārtots izrakņātais laukums Skrīveru centrā iepretīm veikaliem? Kā arī interesē jautājums, vai vecais bruģis tiks likts atpakaļ, ja nē, tad kā tas tiks izlietots?

Selga

Atbilde:

Labdien, Selga!

Piemiņas laukumu Skrīveru centrā plānots pabeigt līdz septembra mēnesim. Bruģis, kas tika noņemts no Piemiņas laukuma vietas Skrīveru centrā tiks izmantots, lai nobruģētu Kureliešu piemiņas vietu.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Skrīveru novada pašvaldības portālu

Kādas ir izmaksas mājas lapas “http://www.skriveri.lv” uzturēšanai? Vai ir plānoti uzlabošanas darbi?

Sandis

Atbilde:

Labdien, Sandi!
Skrīveru novada pašvaldības portāla www.skriveri.lv ​uzturēšanas izmaksas ir 49,52 euro gadā. Šajā gadā ir plānoti mājaslapas uzlabošanas darbi, ja Jums ir kādi ieteikumi, labprāt tos uzklausītu.

Sabiedrisko attiecību speciālists

Par ogļu izdedžiem

Domāju, ka ne vienam vien, mājas īpašniekam rodas jautājums, kur likt sadzīves atkritumus – ogļu izdedžus. Esam sabēruši maisos, noliekam nojumē. Taču tur ir ierobežotas uzglabāšanas iespējas. Kur varu izbērt vai kā citādi no tiem atbrīvoties?

Sarma

Atbilde:

Paldies par jautājumu! Saistībā ar atbrīvošanos no jebkāda veida nestandarta atkritumiem, nepieciešams sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju Skrīveru novadā SIA “Ķiļupe”. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums norāda, ka ogļu izdedži nav pieskaitāmi sadzīves atkritumiem, līdz ar to ieteicams būtu savākt šos ogļu izdedžus lielākos apjomos, sabērt tos maisos un pieteikt papildus izvešanu par atsevišķu samaksu.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par aprīļa gadatirgu

Labdien,
rudens tirdziņā Skrīveru stadionā izskanēja informācija, ka uz šī gada pavasara gadatirgu iepriekš būs jāpiesakās. Vēlos uzzināt kur nepieciešams nosūtīt pieteikumu un kāda būs pieteikšanās kārtība.

Aiga

Atbilde:

Labdien,
30.aprīļa gadatirgus kārtība paliek nemainīga –  tirdzniecības vietas tiek aizņemtas gadatirgus dienā. Iepriekš pieteikties nav nepieciešams.

Sabiedrisko attiecību speciālists

Par Viesturu ceļu

Labdien!
Kad tiks labots cels uz Viesturiem, tas ir neizbraucams un es neatceros kad tas ir remontets.

Ilga

Atbilde:

Paldies par jautājumu! Viesturu ceļš pagājušajā gadā tika profilēts, kā arī tam tika veikta apauguma noņemšana (visam ceļa posmam) un atsevišķās vietās ceļa klātne tika papildināta ar grants maisījumu. Sakarā ar nepastāvīgiem laika apstākļiem, nav iespējams veikt ceļa klātnes līdzināšanu. Tiklīdz tas būs iespējams, nekavējoties tiks veikti nepieciešamie darbi. Paldies par sapratni!

Vides pārvaldības speciālists

Par nepilnībām Skrīveru novada pašvaldības portāla darbībā

Labdien,
Tagad, kad nepilnības sadaļā “Jautā Domei” ir novērtas, gribētos lai tiktu labotas arī pārējās, proti:
Mājaslapas pirmajā lapā ir dota iespēja apskatīt visus notikumus vai visus jautājumus, izvēloties kurus, lapas kreisajā malā pieejams arhīvs par 2014 gadu, kad varētu būt pieejami arhīvi par nākošajiem gadiem?

 

Selga

Atbilde:

Paldies par Jūsu vērību un ieteikumu! Šādas nepilnības ir identificētas un pamazām tiek strādāts, lai visas nepilnības Skrīveru novada pašvaldības portālā tiktu novērstas. Tomēr, jānorāda, ka nākotnē netiek plānots saglabāt šādas sadaļas “Arhīvi”, jo sadaļā “Jautā domei”, piemēram, ir iespējams iepazīties ar visiem jautājumiem, kas domei uzdoti, izmantojot mājaslapas jautājumu formu, secīgi, sākot ar jaunāko. Savukārt sadaļā “Notikumi” šāds arhīvs lieki patērētu servera resursus.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par salidojumu

Vai būs pieejama sīkāka informācija par salidojumu? Laikiem, organizāciju, maksu utt? Vai arī tas tikai zvanot?

Alise

Atbilde:

Labdien! Paldies par jautājumu. Detalizēta informācija par salidojumu atrodama uzspiežot uz salidojuma banera, kas izvietots mūsu portāla kreisajā malā, vai dodoties uz Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas mājaslapu www.auv.lv (http://www.auv.lv/salidojums/).

Protams, drīzumā papildināsim informāciju pasākumu sadaļā. Ja ir vēl kādi jautājumi par salidojumu, zvaniet uz norādītajiem tālruņiem.

2016.05.19
Sabiedrisko attiecību speciālists

Par Purapuķes ielas celiņa sakopšanu

Labdien!
Kad tiks sakopta J.Purapuķes ielas velo/gājēju celiņš un pati iela pēc ziemas? Smiltis gar malām veido putekļus, kā arī skats kā 3.pasaules valstīs.

Ieva

Atbilde:

Paldies par Jūsu jautājumu un vērību! Jūsu minētais trotuārs J. Purapuķes ielā un arī citi trotuāri Skrīveros jau ir notīrīti. Drīzumā plānojam arī ceļa braucamās daļas attīrīšanu no smiltīm.

2016.04.18
Vides pārvaldības speciālists