SPRĪDĪTIM – 35! Paldies visiem darbiniekiem!

2017. gada 9. augusts 15:00

1982.gada 20.augustā Sprīdītis uzsāka savas gaitas pasaulē, tika atvērts Skrīveru izmēģinājumu saimniecības bērnudārzs “Sprīdītis”, paldies direktoram Ģediminam Siliņam par iniciatīvu! Tātad jau 35 gadus turpinās Sprīdīša laimes meklējumi un atradumi.

2016./2017.mācību gadā iestādē darbojās 6 grupas – 119 bērni (mācību gada beigās-128):

  1. 2 un 3gadīgo bērnu grupa “Zvirbulīši”- 21 bērns, PI skolotājas Mārīte Mālniece, Ilga Kalniņa, skolotāju palīgi Rasma Vītoliņa un Sandra Vīksne.
  2. 1,5-2 gadīgo bērnu grupa “Cālēni”- 23 bērni, PI skolotājas Valentīna Jančenko, Evita Bogdanova, skolotāju palīgi Inese Iraida un Annija Kokaine.
  3. 4 gadīgo bērnu grupa “Pūcītes”- 22 bērni, PI skolotājas Ina Leite, Dace Mihailova, skolotāju palīgs Signe Davičikaite.
  4. 3-4 gadīgo bērnu grupa “Mārītes”- 22 bērni, PI skolotājas Aiga Šteinberga, Sarma Vītoliņa, skolotāju palīgs Mārīte Grava.
  5. 5 gadīgo bērnu grupa “Rūķīši”- 21 bērns, PI skolotājas Daina Dzerkale, Dace Mihailova, skolotāju palīgs Rasma Daugaviete
  6. 6 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”- 18 bērni, PI skolotājas Velga Lavrenova, Ilga Kalniņa, skolotāju palīgs Sandra Leitāne.

Obligāto 5 un 6gadīgo bērnu apmācību apgūst 2 grupas- 39 bērni.

PII “Sprīdītis” kuplo saimi veido ne tikai bērni, bet arī 33 čakli darbinieki. Jau ceturto gadu vadītāja ir Inta Rinmane, pedagoģisko darbu koordinē PI metodiķe Everita Golosujeva, bērniem dziedāt māca un muzicē PI mūzikas skolotāja Linda Babre, ar bērniem sporto PI sporta skolotāja Ligita Dāvidniece, deju soļus bērni apgūst PI skolotājas Aigas Šteinbergas vadībā, pareizu runu māca skolotāja logopēde Dace Liepa, psiholoģiski bērnus izzina izglītības psiholoģe Kristīne Āriņa.
Par bērnu veselību un ēdienkarti domā PI māsa Ina Fedotovska, no augusta visu iestādei gādā un rūpē saimniecības pārzine Sandra Vīksne, savukārt, veļas pārzine Rita Jirgensone šuj bērniem un darbiniekiem brīnišķīgus tērpus un maskas, mazgā un lāpa. Katru dienu virtuvē rosās un brīnumgardus ēdienus gatavo pavāres Aelita Leitāne, Maruta Bikuliča un virtuves darbiniece Daina Hamriha. Ziemā par siltumu gādā un visu gadu remontdarbus veic saimniecības vadītājs Jānis Rempe. Iestādes apkārtni tīru un kārtīgu uztura sētniece Daina Arbidāne. Ar elektrību saistītos darbus profesionāli veic elektriķis Valentīns Bogopoļskis. Ar darba drošību saistītos jautājumus risina novada darba drošības speciālists Aivars Alekna.
No pedagogiem visilgāk ir nostrādājušas Valentīna Jančenko (34 gadus), Mārīte Mālniece (34), Sarma Vītoliņa (29), Daina Dzerkale (20), Aiga Šteinberga (19), Ligita Dāvidniece (18), Ilga Kalniņa (18), Dace Liepa (17), Ina Leite (14), Linda Babre (14) u.c.

No speciālistiem un tehniskajiem darbiniekiem lielākais darba stāžs ir skolotāju palīgam Rasmai Daugavietei (34), pavārei Aelitai Leitānei (32), saimniecības pārzinei Velgai Zālītei (29), skolotāju palīgam Inesei Iraidai (28), skolotāju palīgam Rasmai Vītoliņai (13), veļas pārzinei Ritai Jirgensonei (11).

Kaut arī citus darbus atradušas un no kolektīva aizgājušas, tomēr mīļas un gaidītas bijušās kolēģes: Velga Zālīte, Inga Kokaine, Gunta Rūķe, Česlava Vikentjeva, Ruta Svešņikova, Lauma Lubiņa, Līga Ivanova u.c.. Joprojām priecē saimniecības vadītāja Jāņa Klints lieliskie koka darbi: plaukti, mēbeles, koka rotaļlietas u.c.

Ikdienā strādājot, bieži pieminam savu zelta fondu- kolēģes, kuras ilgus gadus strādāja, bet nu jau aizgājušas pelnītā atpūtā: vadītāju un metodiķi Ilgu Babri, PI skolotājas Lūciju Bērziņu, Maigu Avakovu, PI māsas Mariju Žīguri, Liliju Matvejevu, auklītes: Raitu Strautnieci, Ludmilu Sommeri, sētnieci Māru Kalniņu un daudzus citus.

Viss kolektīvs pieklust un noliec galvas, kad piemin ilggadējas kolēģes: Ausmu Vītoliņu, Ludmilu Visocku, Maiju Svarinsku, kuras ziedoja sevi darbam, bet tagad no mākoņu maliņas noraugās, kā mazie sprīdīši darbojas.

Par katru paveikto darbu ikdienā paldies darītājiem, bet svētku reizē gribas nosaukt un uzteikt katru atsevišķi. Tikai visi kopā mēs varam paveikt šo atbildīgo un grūto darbu, kopā gādāt, lai mūsu bērni smaidītu, uz “Sprīdīti” nāktu ar prieku, lai mēs visi kopā justos labi!