Skrīveru novadā iegūts publiskais finansējums vairāku projektu realizācijai!

2017. gada 2. novembris 13:39

Skrīveru novada pašvaldība šogad piedalījās vairākos projektos, šobrīd zināms, ka apstiprināta finansējuma piešķiršana vēl trīs projektiem – “Skrīveru Dienas aprūpes centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, “Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā” un “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā iesniegtā projekta “Skrīveru Dienas aprūpes centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000008 mērķis ir iegādājoties papildus tehnisko aprīkojumu, uzlabot piedāvāto sociālās rehabilitācijas sniegto aktivitāšu kvalitāti un pakalpojumu apjomu – projekta ietvaros plānots iegādāties aprīkojumu inovatīvam un attīstošam darbam ar pilngadīgām personām. Šo projektu plānots realizēt viena gada laikā.

Projekta realizācijai saņemts publiskais finansējums 90% apmērā, savukārt pašvaldības finansējums ir 10%. Tiks iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns, smilšu gaismas kaste, divas adāmmašīnas, divas stelles. Projekta kopējās izmaksas – 2 311.60 euro (2 030.94 euro publiskais finansējums un 280.66 euro pašvaldības finansējums).

Skrīveru Dienas aprūpes centrs ir viens no nedaudzajiem Dienas aprūpes centriem Zemgales reģionā, kurš piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

Pateicoties keramikas krāsns iegādei, būs iespējams palielināt keramikas nodarbību skaitu un kvalitāti. Mākslas terapijā mālu var veiksmīgi izmantot, lai stiprinātu sajūtu un motorās funkcijas, palīdz izpaust emocijas, attīsta telpisko domāšanu un izpratni par formu, trenē uzmanību un pacietību, paaugstina spēju koncentrēties. Smilšu gaismas kaste ir kaste, kur iekšā ir LED gaismas virtene. Uz galda plakanās organiskās stikla virsmas var bērt dažādus birstošos materiālus – smiltis, mannu u.c. Smilšu gaismas kaste tiek izmantota dažādām vecuma grupām, turklāt ir piemērota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Spēles smiltīs dod iespēju izpaust savas jūtas un parādīt emocijas, attīsta pirkstu sensoro motoriku, savās konsultācijās to izmantos psihologs un logopēds. Apaļā adāmmašīna un stelles ir neliela izmēra, neaizņem daudz vietas, viegla lietošanā. Šo adāmmašīnu un maza izmēra stelles var izmantot arī bērni un personas ar funkcionāliem traucējumiem. Rokdarbiem piemīt nomierinošs efekts, un tie uzlabo sociālas prasmes. Rokdarbi nes arī materiālo rezultātu, saglabā latvisko dzīvesziņu, veidojot izpratni par latvisko pasaules uztveri.

“Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā” Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000007 – ir vēl viens projekts, kura realizācijai saņemts publiskais finansējums piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā.

Pašvaldībai ideja par šāda viedā stenda nepieciešamību radās, apzinoties, ka mūsdienās ir jāmeklē pēc iespējas daudzveidīgāki kanāli, lai informācija sasniegtu iedzīvotājus, tūristus un novada viesus. Ar informācijas stenda palīdzību būs iespējams piekļūt novada mājaslapai, tādejādi sniedzot iespēju iepazīties ar aktuālajiem jaunumiem pašvaldībā, izmantot ērti lietojamu interaktīvo karti, kā arī uzzināt par nozīmīgākajiem apskates objektiem, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Tādejādi ikvienam būs pieejama informācijai par tuvākajiem kultūras un izklaides pasākumiem novadā, sabiedriskajām apspriešanām, iedzīvotāju sapulcēm vienkopus. Ar šāda stenda palīdzību tiktu veicināta arī teritorijas popularizēšana – Skrīveros ir daudz kultūrvēsturisku vietu, kuras gadu no gada tiek pilnveidotas un papildinātas. Informatīvais stends kalpotu arī kā savdabīgs vides objekts un būtu rasts risinājums teritorijas sakārtošanai, jo jau ilgāku laiku šī vieta – pie Aņdreja Upīša Skrīveru vidusskolas ieejas, Latvijas pasta un Skrīveru sociālā dienesta – ir bijusi līdz galam nesakārtota. Nav bijis rasts risinājums, kā šo teritoriju labiekārtot.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 990.77 euro no tiem 90% jeb 17 991.69 euro ir publiskais finansējums, savukārt 10% jeb 1 999.08 euro ir pašvaldības finansējums. Projekts tiks izpildīts gada laikā no līguma noslēgšanas.

Skrīveru novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot projekta “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2//16/I/082 sniegtās iespējas. Šī projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Skrīveru novada pašvaldības iedzīvotājiem organizējot šādas aktivitātes:

  • peldēšanas apmācības pirmskolas vecuma 6. gadīgajiem bērniem un 6-8. klases skolēniem;
  • kardiologa lekciju skolēniem un vecākiem;
  • dietologa lekciju skolēniem un vecākiem;
  • onkoloģijas pasākumu sievietēm un vīriešiem;
  • vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem;
  • lekcijas par veselīgu uzturu pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem;
  • praktiskās nodarbības trūcīgās personas statusa personām par veselīgu pārtikas pagatavošanu;
  • vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām, māmiņām ar mazuli, senioriem, bērniem;
  • nūjošanas apmācības un nodarbības;

Projekta “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” norisināsies 31 mēneša garumā no 2017.gada līdz 2019.gadam. Projekta kopējās izmaksas ir 37 815,00 euro, no tiem 85% sastāda Eiropas sociālā fonda (ESF) finansējums – 32 142,75 euro, savukārt 15% sastāda Valsts budžeta finansējums – 5 672,25 euro.
Projekta ietvaros paredzēto pasākumu grafiku, laiku un norises vietu par nākamo mēnesi aktualizē līdz katra mēneša 25. datumam, to publicējot pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv.

Šī projekta ietvaros norisināsies nūjošanas nodarbības – nūjošanas programmas cikla apmācību Skrīveru novada iedzīvotājiem, kas iekļauj sevī vingrošanas un nūjošanas pamattehnikas apguvi un apmācību, iesildošo un atsildošo vingrinājumu apmācību. Nūjošanas nodarbības norisināsies skvērā pie Skrīveru Kultūras centra vai pēc izvēles Skrīveru teritorijā vienojoties ar dalībniekiem par maršrutu (nelabvēlīgos laika apstākļos telpā). Kopumā tiks organizētas desmit nodarbības līdz 2017.gada 29.novembrim – vienas nodarbības ilgums 1 stunda.

Vingrošana Skrīveru novada iedzīvotājiem – nodarbību laikā tiks izmantotas dažādas vingrošanas metodes – pilates, bodyART®; Cigun un veselības vingrošana. Vingrošanas nodarbības notiks Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pasākumu zālē – kopumā norisināsies desmit nodarbības līdz 30.decembrim, vienas nodarbības ilgums 1 stunda.

Nodarbību grafiks

Nūjošana 11:00-12:00 Vingrošana 20:00-21:00
Novembris Novembris
Piektdiena, 03.11.2017. Piektdiena, 03.11.2017.
Pirmdiena, 6.11.2017. Otrdiena, 7.11.2017.
Piektdiena, 10.11.2017. Otrdiena, 14.11.2017.
Pirmdiena, 13.11.2017. Otrdiena, 21.11.2017.
Piektdiena, 17.11.2017. Otrdiena, 28.11.2017.
Piektdiena, 24.11.2017. Decembris
Otrdiena, 5.12.2017.
Otrdiena, 12.12.2017.