Skrīveru novada domes sēde

2018. gada 23. decembris 12:46

Skrīveru novada domes sēde 2018. gada 27. decembrī

DARBA KĀRTĪBA

1. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
2. Par Skrīveru novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politikas apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu “Par Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”” apstiprināšanu
5. Par PII “Saulēni” attīstības plāna apstiprināšanu
6. Par pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai
7. Par līguma noslēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansējuma piešķiršanu
8. Par maksas samazināšanu par sadzīves pakalpojumu punkta pakalpojumiem
9. Iesniegumi
9.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
9.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9.3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
9.4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
10. Informācija par pieņemto lēmumu un darbu izpildi
11. Informācijas apmaiņa
Papildus darba kārtība
12. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Skrīveru saimnieks” par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu