Pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām

2017. gada 18. maijs 12:50

Pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Zaļās Zemes novads

1. Uldis Dronka
Izglītība. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, 2005, vidējā.
Darbs. SIA “Greenpoint”, valdes loceklis.
2. Dainis Graudiņš
Izglītība. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, 2001, vidējā.
Darbs. SIA “Dimeda”, valdes loceklis.
3. Modris Rūķis
Izglītība. LLU, 2005, uzņēmējdarbība.
Darbs. SIA “RZ-Celtniecība”, valdes loceklis.
4. Aivars Jermušs
Izglītība. LLU, 2011, lauksaimniecība.
Darbs. LLU, vadošais pētnieks.
5. Baiba Kauliņa
Izglītība. RSU, 2007, starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.
Darbs. Mājsaimniece.
6. Ivita Šale
Izglītība. RSU, 2015, tiesību zinātne.
Darbs. Aizkraukles rajona tiesa, tiesu sēžu sekretāre.
7. Olita Graudiņa
Izglītība. Aizkraukles arodvidusskola, 2004, lietvede.
Darbs. SIA “Dimeda”, projektu vadītāja.
8. Mārtiņš Dāvidnieks
Izglītība. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, 2012, vidējā.
Darbs. SIA “2A būve”, celtnieks.
9. Ingūna Kondrāte
Izglītība. RSU, 2016, sociālais darbs.
Darbs. Mājsaimniece.
10. Jānis Beinārs
Izglītība. LLU, 2003, meža inžinieris.
Darbs. SIA “MV Tara”, maiņas vadītājs.
11. Andris Sakss
Izglītība. Banku Augstskola, 2003, finanses – banku darbība;
Banku Augstskola, 2005, starptautiskā ekonomika un finanses.
Darbs. Bezdarbnieks.
12. Juris Zirnis
Izglītība. Grāmatvedības un finanšu koledža, 2009, sabiedrības pārvaldes speciālists;
Juridiskā koledža, 2012, namu pārzinis.
Darbs. Jaunjelgavas novada dome, komunālās nodaļas vadītājs.

Priekšvēlēšanu programma

Mūsu mērķis – lai katrs Skrīveru novada iedzīvotājs ik dienu dzīvotu ar miera, līdzsvara un drošības izjūtu.

Mūsu vērtības
Savi cilvēki – novada iedzīvotāji
Izglītība
Ceļi un novada infrastruktūra

To panāksim, uzmanību pievēršot un mērķtiecīgi darbojoties šādās novada iedzīvotājiem prioritārās jomās:

Izglītība
Uzlabosim A.Upīša Skrīveru vidusskolas, Skrīveru Mākslas un mūzikas skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi
Motivēsim skolēnus, vecākus un skolotājus līdzvērtīgai sadarbībai mācību procesā un ārpusstundu darbā Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogu darbu Skrīveru novada izglītības iestādēs, kā arī veicināsim zinātnes un pētniecības attīstību
Atbalstīsim interešu izglītības programmas un jauniešu iniciatīvas
Paplašināsim esošos rotaļu laukumus un tajos esošā aprīkojuma dažādību visu vecumu bērniem, atbalstīsim āra trenažieru uzstādīšanu un esošo atjaunošanu
Izglītosim bērnus drošas vides un ceļu satiksmes jautājumos
Sociālā un fiziskā drošība
Nodrošināsim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, piemēram, bezmaksas bērnudārzu un bezmaksas mākslas skolu
Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu iedzīvotājiem
Atbalstīsim sociālās jomas nevalstisko organizāciju darbību
Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas darbību
Sadarbojoties ar Latvijas Dzelzceļu, pēc iespējas uzlabosim drošību dzelzceļa tuvumā
Vide
Realizēsim iesāktos projektus
Kopīgi kopsim un uzturēsim kārtībā Daugavas krastus, novada parkus un mežus, pilnveidojot aktīvās atpūtas infrastruktūru
Plānveidīgi rekonstruēsim novada ielas, budžeta iespēju robežās plānosim grantēto ielu segumu asfaltēšanu
Pēc iespējas izveidosim gājēju/velo celiņus
Veicināsim atkritumu šķirošanu un atkritumu savākšanu
Veicināsim efektīvu energoresursu izmantošanu, piemēram, atbalstot ēku siltināšanu un energoauditu veikšanu
Uzņēmējdarbība
Pēc iespējas piesaistīsim ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības un novada attīstībai
Atbalstīsim esošo uzņēmējdarbības vidi un jaunu darbavietu rašanos
Atbalstīsim profesionālo un augstāko izglītību, radot pieeju kvalificētam darbaspēkam
Tūrisms
Stiprināsim mūsdienīgu un mērķtiecīgu Skrīveru novada zīmolu, tā atpazīstamību
Izveidosim pludmali un laivu piestātnes pie Daugavas
Sadarbībā ar partneriem reģionā attīstīsim tūrisma piedāvājumu, atbalstīsim pasākumu tūrismu kā prioritāti sporta, izklaides, kultūras, gardēžu un citu tūrisma veidu vienošanai
Tūrisma piedāvājumā iekļausim pilskalnu, sadarbojoties ar Aizkraukles luterāņu baznīcu, un pēc iespējas atjaunosim Skrīveru populārās pastaigu „Zaļās Zemes takas”
Piedalīsimies tūrisma izstādēs, uzņēmēju dienās, popularizējot Skrīveru novadu kā konkurētspējīgu tūrisma galamērķi
Sports un veselība
Atbalstīsim Skrīveru pašdarbnieku, mednieku, sportistu, jauniešu un citu organizāciju dalību starptautiskās/valsts/novadu/pilsētu mērogu sacensībās Strādāsim pie finansējuma piesaistes skeitparka izbūvei
Rūpēsimies par izglītības iestāžu sporta zāļu un laukumu uzlabošanu
Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties veselīgu dzīvesveidu
Kultūra
Atbalstīsim Skrīveru estrādes būvniecību un aktīvu tās noslodzi ar dažādiem kultūras pasākumiem
Līdzfinansēsim kultūras projektu konkursus un atbalstīsim Skrīveru novada iedzīvotāju iniciatīvas kultūras jomā
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību un veicināsim to izaugsmi
Pārvalde
Pašvaldības ikgadējo budžetu plānosim saskaņā ar novada attīstības stratēģijā, programmā un investīciju plānā noteiktajām
prioritātēm, ES fondu iespējām
Nodrošināsim efektīvu finanšu resursu izmantošanu un to pārvaldību
Īstenosim labas un efektīvas pārvaldības principu sadarbībā ar visiem novada iedzīvotājiem, piemēram, veicot dažādas novada iedzīvotāju aptaujas
Nodrošināsim efektīvu novada iestāžu darbību un īpašumu apsaimniekošanu
Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko informāciju kopējam darbam Skrīveru novada labā!

Mēs Skrīveriem

1. Andris Zālītis
Izglītība. Biznesa Augstskola Turība, 2005, jurista palīgs.
Darbs. Skrīveru novada dome, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs;
Zemgales plānošanas reģions, Attīstības padomes loceklis.
2. Sarmīte Jansone
Izglītība. Latvijas Lauksaimniecības neklātienes tehnikums Agronomijas nodaļa, 1977, agronoms;
Juridiskā koledža Tiesību zinātnes, 2002, jurista palīgs;
Baltijas Krievu institūts Tiesību zinātnes, 2004, jurists.
Darbs. Skrīveru novada dome, Domes priekšsēdētāja vietniece;
SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, valdes locekle;
SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, agronome.
3. Ināra Dika
Izglītība. Liepājas pedagoģijas universitāte, 1975, vidusskolas matemātikas skolotāja, Profesionālais maģistrs.
Darbs. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, matemātikas skolotāja;
Skrīveru novada dome, deputāte.
4. Uldis Dzērve
Izglītība. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, 1988, fizikas pasniedzējs;
LU Fizikas un matemātikas fakultāte, 1995, fizikas maģistrs.
Darbs. LU Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, izpilddirektors;
Valsts izglītības satura centrs, eksperts;
Skrīveru novada dome, deputāts;
Latvijas Handbola federācija, handbola spēļu tiesnesis;
Biedrība „Dzēses tautas deju klubs”, valdes priekšsēdētājs;
SIA „IC DZM”, valdes priekšsēdētājs.
5. Arnis Zitāns
Izglītība. Biznesa vadības koledža, 2010, uzņēmējdarbība;
Ekonomikas un kultūras augstskola, vadības zinības.
Darbs. SIA “WURTH”, lielo klientu vadītājs.
Skrīveru novada dome, domes deputāts.
6. Ilga Ušaka
Izglītība. P. Stradiņa Rīgas 2 medicīnas skola, 1967, feldšere-laborante.
Darbs. Skrīveru pagasta pensionāru biedrība, valdes priekšsēdētāja;
Latvijas Pensionāru federācijas dome, locekle;
Zemgales reģiona Pensionāru apvienības valde, locekle.
7. Dace Liepa
Izglītība. LU, 1999, bakalaura grāds izglītības zinātnēs;
LU, 2000, speciālais pedagogs – surdologopēds.
Darbs. PII Sprīdītis, skolotājs – logopēds;
PII Saulēni, skolotājs – logopēds
8. Inese Savicka
Izglītība. RSU, 2008, profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija.
Darbs. Aijas Skudras ģimenes ārsta prakse, ambulatorās aprūpes māsa.
9. Broņislavs Mačuļskis
Izglītība. Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1977, skolotājs (fizika, matemātika, darbmācība), profesionālais maģistrs;
Nacionālā aizsardzības akadēmija, virsnieku pielīdzināšanas kurss, 2008, atvaļināts majors.
Darbs. Skrīveru novada dome, Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
Jaunjelgavas vidusskola, Valsts aizsardzības mācības skolotājs.

Priekšvēlēšanu programma
Samērosim mūsu vajadzības ar iespējam. Skrīveros būsim saliedēti darbos un idejās, godāsim kristīgās vērtības, veidojot Skrīverus kā drošu un draudzīgu vidi, kur dzīvot, audzināt un skolot bērnus, veicinot cilvēka kā personības virzību un attīstību. Mūsu prioritāte vienmēr būs bērni un viņu izglītība, sakārtota vide un paaudžu sadarbība, sekmējot novada attīstību kopumā.

Pārvalde
-Būsim draudzīga un lietišķa dome. Kolēģus no citiem sarakstiem cienīsim un uztversim kā domubiedrus, kam rūp skrīveriešu dzīves apstākļi;
-ievērosim un attīstīsim labas pārvaldības principus un sociālo atbildību domes darbībā – pašvaldība kalpo saviem iedzīvotājiem;
-nodrošināsim domes finanšu sēžu tiešraides Skrīveru pašvaldības mājaslapā;
-aktīvāk iesaistīsim iedzīvotājus novadam svarīgu lēmumu pieņemšanā, divas reizes gadā organizējot iedzīvotāju sapulces, kurās piedalās domes priekšsēdētājs, deputāti un administrācijas darbinieki.
Vide un infrastruktūra
-Turpināsim attīstīt ceļu infrastruktūras sakārtošanu, noasfaltējot vismaz vienu ielu divu gadu periodā. Piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondus, pabeigsim ceļa Lielkažoki – Stūrīši rekonstrukciju 2017.gadā un Līču ceļa rekonstrukciju 2018.gadā ar perspektīvu cietajam segumam;
-nodrošinot SIA “Skrīveru saimnieks” piedāvājumu un pakalpojumu servisu, ieviesīsim atbalsta mehānismu vismaz 60% apmērā tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācija sistēmai;
-2018. gadā izstrādāsim projektu esošās katlumājas darbības energoefektivitātes paaugstināšanai, nomainot vecos katlus ar modernākiem un videi draudzīgākiem, vienlaikus sakārtojot teritoriju Skrīveru centrā. Projektu īstenosim ar ES fondu piesaisti 40% apmērā;
-ar ES fondu piesaisti 90% apmērā realizēsim projektu par Sociālā dienas centra pārcelšanu uz Skrīveru centru, paaugstinot tā pieejamību Skrīveru iedzīvotājiem.
Izglītība
-Pabeigsim skolas sporta laukuma rekonstrukciju 2017. gadā;
-pabeigsim Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pārvietošanu uz jaunām telpām 2017. gadā;
-turpināsim nodrošināt un sekmēt izglītības kvalitāti visos vecumposmos, attīstot mūsdienīgu mācību procesu un vidi, atbalstot dalību skolu pilotprojektā ,,Kompetenču pieeja izglītības sistēmā”;
-attīstīsim ārpusbudžeta finansējuma piesaisti izglītības programmu projektu īstenošanai, kā arī izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidei;
-aktīvi atbalstīsim un veicināsim patriotisko audzināšanu novada izglītības iestādēs.
Kultūra un sports
-Veicināsim Skrīveru tēla atpazīstamību un tūrisma attīstību, turpinot Skrīveru novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, apkopošanu un saglabāšanu sabiedrībai pieejamā formātā (brošūru, grāmatu izdošana, informācijas izvietošana mājaslapā u.tml.);
-saglabāsim tradicionālos un organizēsim jaunus kultūras, sporta un tūrisma pasākumus, aicinot sadarboties novada struktūrvienības un nevalstiskās organizācijas;
-turpināsim atbalstīt pašdarbības kolektīvus;
-turpināsim atbalstīt Skrīveru sportistu un komandu startus Latvijas un starpvalstu sacensībās;
-virzīsim projektu par jauniešu centra un papildus sporta aktivitāšu laukumu izveidi, aktīvāk iesaistot pašus jauniešus un pusaudžus viņus interesējošu ārpusskolas brīvā laika pasākumu organizēšanā un veselīga dzīvesveida uzturēšanā;
-izskatīsim iespējas brīvdabas estrādes izveidošanai.
Sociālie jautājumi
-Veicināsim paaudžu sadarbību, atbalstot novada seniorus un veicinot viņu aktīvu iekļaušanos novada sabiedriskajā dzīvē un attīstībā;
-virzīsim izskatīšanai izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos labvēlīgākiem nosacījumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai;
-veicināsim iedzīvotāju aktīvāku līdzdarbību Sociālā dienas aprūpes centra aktivitātēs.
Tautsaimniecība
-Katra uzņēmēja vēlmes izskatīsim individuāli, izvērtējot Nekustamā īpašuma nodokļa likmes atbilstošu piemērošanu;
-atbalstīsim tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības produkcijas ražošanu;
-turpināsim informēt par iespējām piedalīties dažādos konkursos un projektos.

Mēs – diženam novadam

1. Udo Pērsis
Izglītība. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1987, diplomēts agronoms.
Darbs. Skrīveru novada dome, deputāts;
SIA “BRZA Agro”, valdes priekšsēdētājs;
Biedrība “Zaļais pulss”, valdes loceklis;
Biedrība “Sapropeļa un Organisko Produktu Ražotāju Asociācija”, valdes priekšsēdētājs;
SIA “TH Energy”, valdes loceklis.
2. Deniss Vigovskis
Izglītība. LLU, 2003, lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds mežzinātnē.
Darbs. Skrīveru novada dome, deputāts;
SIA Silava RV, valdes priekšsēdētājs;
Laine Skogkunnskap AS, valdes priekšsēdētājs.
3. Gunita Posnija
Izglītība. Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums, 1997, lauksaimnieks ar specializāciju biškopībā;
Rēzeknes Augstskola, 2006, ekonomista kvalifikācija, specializācija finanšu un grāmatvedības vadība.
Darbs. Valsts ieņēmumu dienests, Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Otrās atļauju uzraudzības nodaļas vecākā muitas eksperte;
Skrīveru novada dome, Administratīvās komisijas locekle.
4. Guntars Krastiņš
Izglītība. Ogres valsts tehnikums, 2013, namdaris.
Darbs. SIA “J.J Būve”, valdes loceklis.
5. Jānis Salna
Izglītība. A.Upīša Skrīveru vidusskola, 2005, vispārējā vidējā izglītība.
Darbs. SIA JELD-WEN LATVIJA, kokšķiedru preslīnijas operators;
Biedrība “Kopā ar dabu”, valdes priekšsēdētājs.
6. Mārtiņš Leitis
Izglītība. Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, 2017, Sporta skolotājs, vecākais treneris handbolā;
Murjāņu sporta ģimnāzija, 2013, vidējā izglītība.
Darbs. A. Upīša Skrīveru vidusskola, sporta skolotājs;
Latvijas Handbola federācija, handbola tiesnesis.
7. Tatjana Žiško
Izglītība. RSU, 2009, fizioterapeits;
LU P. Stradiņa medicīnas koledža, 2017, podoloģijas specialitāte.
Darbs. SAC “Ziedugravas”, fizioterapeite.
8. Evita Uzulniece
Izglītība. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2011, sākumskolas skolotājs ar tiesībām matemātiku mācīt pamatskolā, bakalaurs.
Darbs. Ogres sākumskola, sākumskolas skolotāja.
9. Biruta Liepiņa
Izglītība. Valmieras profesionāli tehniskā vidusskola, 1980, pavārs.
Darbs. 2.grupas invalīde.

Priekšvēlēšanu programma
Vēlēšanu apvienība „ Mēs – diženam novadam” ir domubiedru grupa, kas apvienojušies, lai racionāli un objektīvi lemtu par Skrīveru novada attīstību un raudzītos, lai pieņemtie lēmumi tiek realizēti kvalitatīvi, ievērojot procesu atklātību.
Mēs šeit dzīvojam un gribam redzamas pārmaiņas attīstībā arī turpmāk – sabiedrības dzīves līmeņa celšanos, drošas, aktīvas, veselīgas un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību.
Katrs, kas dzīvo līdzi sava novada attīstībai, būs pamanījis, ka Skrīveros pārmaiņas sākās pēc 2013.gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kad darbu uzsāka daži mūsu apvienībā esošie deputāti.
Tomēr, iespēja pilnvērtīgi realizēt apvienības dotos solījumus būs atkarīga no vēlētāju dāvātās uzticības. Pašvaldībā ilgstoši nav pietiekami strādāts pie stratēģiskiem mērķiem, īpaši darbavietu radīšanas, bezcerīgi pieņemot novada kā „guļamvagona” eksistenci bez izaugsmes. Strādāts pavirši – vienai dienai, bieži slepus un nerēķinoties ar sabiedrības interesēm.
Katrs skrīverietis personiski piedalās Skrīveru novada parādsaistību izpildē ar apmēram
500 Eiro gadā, jo novada parāds, kas aizņemts novada attīstībai Valsts kasē, ir apmēram 2 miljoni Eiro. Vai atbilstoša attīstība ir jūtama un redzama – uz to jāatbild katram novada iedzīvotajam pašam.
Mūsu apvienība saredz trīs iespējamos Skrīveru novada attīstības ceļus, kas viens otru neizslēdz.
Pašreizēja attīstība – „guļamvagons” ir tikai viens, bet šobrīd būtisks virziens, jo vairums iedzīvotāju strādā Rīgā, daudzi Aizkrauklē un tikai daļa uz vietas. Bet arī šajā jomā ir savas prasības, kuras ir jārealizē. Viennozīmīgi – sakārtot ceļu un ielu segumu, nodrošināt to uzturēšanu. Mūsu mērķi ir veidot plašāku kultūras un aktīvās atpūtas infrastruktūru, īpaši attīstot tautisko tradīciju svinēšanu – uzcelt estrādi, sevišķi piestrādājot un kopā ar sabiedrību pamatojot tās vietas izvēli, veidot sporta laukumus, laukumus bērniem un jauniešiem. Otrs attīstības ceļš ir tūrisms. Apvienība piedāvās iesaistīt tūrisma jomā iespējami daudz cilvēku, jo līdzšinējā prakse pierāda, ka bez plašas sabiedrības līdzdalības šajā sfērā nekas nevar sanākt. Apvienībai ir savs redzējums tajā, kā izveidot automašīnu stāvvietu tīklu, uzlabot satiksmi starp kaimiņu novadiem. Tūrisma jomā nepieciešams uzlabot koordināciju un iesaistīt mājamatniekus, pašdarbniekus, zemes īpašniekus, māksliniekus u.c. Atbalstīsim nevalstiskā un privātā sektora aktivizēšanu attīstības un aktivitāšu projektu piesaistei.
Nopietnākais darba virziens, kas attīstāms, ir ražošana. Tā nodrošina cilvēkiem darbu, līdz ar to iespēju strādāt tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī būtiski ietekmē novada finanšu stāvokli. Skrīveros ir iespējas attīstīt dažāda lieluma ražotnes, kurās var nodrošināt visus standartiem atbilstošus apgaismes, trokšņu, smaku normatīvus, bet nopietni ir jāstrādā, lai piesaistītu ražotājus. Apvienība ir gatava attīstīt šādu scenāriju, piedāvājot konkrētus sasniedzamos mērķus katru gadu.
Būtisku darbu visu virzienu attīstībā apvienība veiks Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanas veicināšanai gan pašvaldības projektos, gan NVO un uzņēmēju aktivizēšanā šim pasākumam, lai saimnieciskāk izlietotu finanšu līdzekļus.
Apvienība uzskata, ka novadā tiek veikti vajadzīgi darbi. Taču vienlaikus ir pārliecināti, ka domes pārstāvji var ietekmēt darbu organizēšanu daudz augstākā kvalitātē, lai izvairītos no nepārtrauktas padarīto un pieņemto darbu defektu labošanas, kas ilgstoši nedod rezultātu un ievērojami sadārdzina izmaksas. Apvienība darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu loģiskas celtniecības izmaksas, kā arī atbilstošu darba kvalitāti. Apvienība veicinās vēl lielāku atklātību un iedzīvotāju informētību par procesiem Domē, iesaistot pagasta informācijas līdzekļus.
Īpašu uzmanību apvienība veltīs sociālo jautājumu risināšanai novadā – daudzbērnu ģimeņu, vientuļo pensionāru un invalīdu atbalstam.
Tomēr attīstība ir panākama tikai tad, ja Skrīveru novada dome, ievērojot atklātību un uzlabojot komunikāciju, strādās kopā ar Skrīveru sabiedrību.

„Par diženu novadiņu”

1. Jānis Brokāns
Izglītība. Rīgas tirdzniecības tehnikums, 1992, tiesību zinības;
LLU, 2005, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā.
Darbs. SIA Vidzemes koka mājas, valdes loceklis;
Biedrība “Varam un Daram”, biedrs.
2. Iveta Biķerniece
Izglītība. J.Kalnbērziņa Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1988, mūzikas;
Daugavpils universitāte, 2008, profesionalais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācijā.
Darbs. Skrīveru mūzikas un māklsas skola, direktore;
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, skolotāja;
Biedrība “Aizkraukles reģionālā tautskola”, padomes priekšsēdētāja.
3. Jānis Zemžāns
Izglītība. Rīgas politehniskais institūts, 1976, elektrisko sistēmu speciālists.
Darbs. Skrīveru pensionāru biedrība, priekšnieka vietnieks.
4. Aija Svētiņa
Izglītība. Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 1986, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja;
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 1996, pedagoģijas maģistra grāds pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē;
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, 2002, Sociālā pedagoga kvalifikācija.
Darbs. Sociālais aprūpes centrs “Ziedugravas”, nodaļas vadītāja.
5. Zigrīda Sprukte
Izglītība. Rīgas Politehniskais institūts, 1987, mašīnbūves tehnoloģijas, metālgriešanas darbgaldu instrumentu specialitāte;
RSU, 2012, veselības zinātņu bakalaura veselības sportā grāds.
Darbs. Skrīveru kultūras centrs, tūrisma un sporta darba organizatore;
Treneres privātprakse – pašnodarbināta, veselības sporta speciālists;
Aizkraukles sporta centrs, veselības sporta speciālists;
Salaspils sporta centrs “EE Fitness”, veselības sporta speciālists.
6. Vineta Vārpiņa
Izglītība. Laidzes sovhoztehnikums, 1985, lauksaimniecības uzņēmuma grāmatvedis;
Turības mācību centrs, 1997, grāmatvedis.
Darbs. SIA Autodraugs 22, grāmatvede.
SIA Briljants 4, valdes locekle.
7. Dace Vītoliņa
Izglītība. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskola, 2009, profesionālo bakalaura grādu sabiedrības vadībā un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācija.
Darbs. Maģistratūras students.
8. Sandis Kalniņš
Izglītība. Latvijas kultūras akadēmijas un Latvijas kultūras koledža, 2014, kultūras menedžeris.
Darbs. A/S SAF Tehnika, produktu vadītāja asistents.
9. Dace Zemzare
Izglītība. Daugavpils Universitāte, 2007, profesionālais bakalaura grāds izglītībā Mūzikas skolotāja;
Juridiskā koledža, 2017, tiesību zinātnes.
Darbs. Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija “Ave Sol”, direktora p.i.
Saimnieciskās darbības veicējs, Rīgas amatieru koru koordinators.
10. Inguna Juhņeviča
Izglītība. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1984, sabiedriskās ēdināšanas tehnaloģijas un organizācijas specialitāte.
Rēzeknes augstskola, 2012, profesionālais bakalaura grāds izglītībā un svešvalodas (angļu) skolotāja.
Darbs. Biedrība “JES”, valdes priekšsēdētāja;
Aizkraukles pagasta sākumskola, skolotāja.

Priekšvēlēšanu programma
Uzlabot pašvaldības autoceļu kvalitāti Skrīveru novadā.
Atbalstīt, izglītot un iesaistīt vides aizsardzības aktivitātēs novada iedzīvotājus, izbūvēt jaunus bērnu laukumus un renovēt esošos, piesaistot projektus fondu finansējumu novada attīstībai un izaugsmei.
Popularizēt vietējo uzņēmējdarbību.
Mērķtiecīgi sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, katru gadu izsludinot mazo projektu konkursu. Attīstīt tūrismu novadā, attīstot dabas taku un maršrutu velo un aktīvo pastaigu pieejamību novada teritorijā drošām vasaras un ziemas aktivitātēm.
Nodrošināsim kvalitatīvas izglītības ieguvi pirmsskolas, pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Atbalstām iedzīvotāju aktīvā sporta un veselīga dzīvesveida attīstību mūsdienīgā labiekārtotā vidē un sporta laukuma (miljons eiro) izbūves vietā par to pašu naudu piedāvājām uzbūvēt multifunkcionālu halli – ikvienam iedzīvotājam ar telpu pieejamību darba dienu vakaros un nedēļas nogalēs, jo sportot gribētāju skaits pieaug. Pilnveidot dažādas komandu spēlēm – volejbolā, basketbolā un vieglatlētikā, rodot iespēju nodrošināt vai piesaistīt atbilstošus trenerus, sporta veidu instruktorus apmācībai un treniņiem.
Turpināsim organizēt „Skrīveru sporta laureāts”.
Pilnveidot Trenažieru zāli ar mūsdienīgāku un atbilstošu aprīkojumu arī sievietēm, jauniešiem un senioriem un vietu veselības grupu nodarbībām.
Atbalstām Dienas centra pārvietošanu uz Skrīveru centru, lai pēc Sociālā centra darba laika senioriem, pieaugušajiem, ģimenēm ar maziem bērniem, jauniešiem būtu iespēja pavadīt laiku pie kopīgām daudzveidīgākām sporta spēlēm, tai skaitā galda spēlēm novusā, šahā, dambretē, šautriņām, ritmikas nodarbībām, dažādu vingrošanas veidu grupu un fizioterapijas nodarbībām.
Sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātām un sociāli mazaizsargātām personām.
Nodrošināt sociālā atbalsta un pakalpojumu daudzveidību personas dzīves vietā.
Regulāri informēt iedzīvotājus par novada domes plāniem, lēmumiem un finanšu izlietojumu.
Iesaistīt iedzīvotājus novadam svarīgu jautājumu risināšanā, aktivitāšu un projektu īstenošanā.
Bērniem no maznodrošinātām ģimenēm apmaksāsim pusdienas izglītības iestādēs.
Ģimenēm, kurās aug 3 un vairāk bērni, apmaksāsim Skrīveru mūzikas un mākslas skolu.
Apmaksāsim skolā pusdienas līdz 9. klasei.
Turpināsim maksāt stipendijas vidusskolēniem.
Nodrošināsim aprūpi mājās vientuļiem pensionāriem un invalīdiem.
Apmaksāsim transporta izdevumus bērnu nokļūšanai skolā.
Pašvaldības sadarbības atbalsts kopīgi ar novada uzņēmējiem un piesaistot projektu līdzekļus, meklēsim finansiālu atbalstu novada sportistiem par novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē, šefību sportistu treniņu un sacensību periodos, sporta veida aprīkojumu un dalības maksu segšanu.
Nodrošināsim vispārēju kārtību un drošību novadā, kā arī rosināsim pašu novada iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzatbildību vispārējās kārtības uzturēšanā.
Nodrošināsim atbilstošu attīstības un projektu speciālistu (-us- vismaz divus cilvēkus), kuri meklē un strādā tikai ar projektiem, tos sagatavo atbilstoši kritērijiem, ievieš, kontrolē un uzrauga ilgtermiņā.
Veicināsim mūžizglītības aktivitātes, atbalstīsim pedagogu tālākizglītību pārejā uz kompetencēm balstītu izglītību.
Atbalstīsim mūzikas un mākslas skolas pārvietošanu uz internāta renovētajām telpām – atklāšana 2017. gada 1. septembrī.
Atbalstām kultūras pasākumu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību visiem iedzīvotājiem, kā arī kultūras pasākumus pensionāriem – Ziemassvētku pasākumu, ekskursijas, teātra apmeklējumu.