Par telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

2017. gada 7. augusts 10:24

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu – Nr. 18. (34 m2) , Nr. 23. (6.7 m2) un Nr. 24. (13.2 m2), kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2017.gada 24.augustā plkst.14.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros Skrīveru novadā. Pieteikties izsolei var līdz 2017.gada 23.augustam plkst.17.00.

Telpu nomas nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir 1 (viens) euro bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī, izsoles solis ir 0,10 euro. Izsoles solījumi katrai telpai notiks atsevišķi.

Telpu lietošanas mērķis – komerctelpu ierīkošana, nomas termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Telpas var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 29296165 vai 65197675.

Telpu Daugavas ielā 88A nomas izsoles noteikumi

Nomas ligums Daugavas 88A