Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Skrīveru novadā

2017. gada 2. maijs 14:00

Skrīveru novadā reklāmas un tās izvietošanu nosaka Skrīveru novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā” ”, šie saistoši noteikumi izdoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Skrīveru novada dome norāda, ka izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ir tiesības ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, saskaņā ar pašvaldības izsniegto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

Īslaicīga rakstura reklāmas (uz laiku līdz vienam mēnesim), tajā skaitā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, Skrīveru novadā aizliegts izvietot:

  • Uz žogiem, nožogojumiem un sētām;
  • Ēku fasādēm;
  • Jaunbūvēm;
  • Apgaismes stabiem;
  • Inženiertehniskajām būvēm;
  • Elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem;
  • Ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm;
  • Pilsētas labiekārtojuma elementiem;
  • Reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām;
  • Kokiem un apstādījumiem.

Izvietotos priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvietotājām jānovāc likumā noteiktajā kārtībā.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Skrīveru novadā tiek uzlikta nodeva. Šī nodeva tiek piemērota atbilstoši Skrīveru novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu, Skrīveru novadā” – saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Nodevas objekts ir priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots Skrīveru novada administratīvajā teritorijā publiskās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Skrīveru novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai Skrīveru novada domē isniedz reklāmas devējs vai  viņa pilnvarota persona, kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.

Ja reklāmas objekts tiek izvietots uz laiku līdz vienam mēnesim, nodeva tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

Nodeva = Tp x Kd x T x R x Ld

Tp – nodevas pamata likme;
Kd – dienas likme;
T – tematikas koeficients;
R – reklāmas laukums kvadrātmetros;
Ld – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums;

Nodevas pamata likme (Tp) par aģitācijas materiālu izvietošanu ir 5 euro.
Nodevas dienas koeficients (Kd) – 0,3.
Tematikas koeficients (T) priekšvēlēšanu aģitācijas reklāma – 1,5.