Laiks pieteikties platību maksājumiem – 20. aprīlī Skrīveros LAD izbraukuma konsultācija

2017. gada 19. aprīlis 16:18

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”.

LAD vērš uzmanību, ka piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir daudzi būtiski ieguvumi. Viens no tiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 25.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nebūtu iespējams konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

LAD izbraukuma konsultācijas, kā arī palīdzība aizpildīt VPM iesniegumus Skrīveros, Kultūras centrā mazajā zālē būs, 20. aprīlī no 11 00- 15 00.

Nolūkā pilnveidot atsevišķus tiešā atbalsta maksāšanas piemērošanas noteikumus,  14.martā, akceptēja grozījumus šo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.

Izmaiņas paredz, ka vienotajā iesniegumā deklarējams tas kultūraugs, kas konkrētajā laukā aug vai ir iesēts līdz 25. jūnijam un dominē līdz 31. augustam, pārsniedzot 60 procentus no citiem laukā esošajiem augiem, tostarp nezālēm. Prasība noteikta, lai novērstu gadījumus, kad noteiktam kultūraugam paredzētam atbalstam tiek pieteiktas platības, kurās atbalstāmais kultūraugs sastāda niecīgu daļu attiecībā pret citiem tajās augošajiem augiem.

Grozījumi noteic, ka ilggadīgo zālāju statusa noteikšana turpmāk notiks automātiski, balstoties uz lauku reģistra informāciju. Ilggadīgo zālāju statusu noteiks zālājam, kas vienā laukā sēts vai audzēts piecus gadus pēc kārtas, neskatoties uz to, vai zālājs ir dabiski veidojies, vai arī veikta zālaugu piesēšana, un uzaršana, lai atjaunotu vai mainītu zālaugu sastāvu.

Ekoloģiski nozīmīgu platību izpildes prasībai šogad varēs pieteikt starpkultūras, kas būs maisījumā sēti vismaz divi šādu kultūraugu augi – vasaras rapši, viengadīgās airenes, baltās sinepes, eļļas rutki, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi. Lai starpkultūras uzskatītu par ekoloģiski nozīmīgu platību, tās iesējamas ne vēlāk kā kārtējā gada 1. septembrī, un sējums saglabājams vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Par32 ekoloģiski nozīmīgu platību šogad iespējams deklarēt arī tīrsējā sētas sojas platību.

Lauksaimnieki, kuri šogad un turpmāk savu pirmo dibināto lauku saimniecību juridiskas personas statusā pirmo reizi pieteiks maksājumam gados jauniem lauksaimniekiem, atbalstu varēs saņemt tikai tad, ja jaunajam lauksaimniekam piederēs vismaz 50,1 procents kapitālsabiedrības daļu vai viņš būs vienīgais zemnieku saimniecības īpašnieks. Līdz šim maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem varēja piešķirt tikai par pirmo dibināto saimniecību, bet turpmāk varēs piešķirt arī par saimniecību, kura izveidota, pārņemot pirmo dibināto saimniecību. Tāpat precizēts, ka juridiska persona atbalstu varēs saņemt tikai tik ilgi, kamēr to kontrolēs lauksaimnieks, kurš saimniecību gados jauna lauksaimnieka maksājumam pieteicis pirmo reizi.

Izmaiņas veiktas arī brīvprātīgā saistītā atbalsta par sertificētajām sēklām nosacījumos. Turpmāk šo atbalstu varēs saņemt tikai par tām stiebrzāļu un lopbarības zālaugu, labības un sēklas kartupeļu platībām, no kurām tiks iegūts noteikts sertificētas sēklas daudzuma minimums. Brīvprātīgā saistītā atbalsta atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts papildināts ar auzeņairenēm, dillēm, salātiem un vasaras ripšiem.

Pazemes ūdeņu aizsardzības nolūkā precizēta arī laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasība – tiešo maksājumu un lauku attīstības programmas platībmaksājumu atbalstu samazinās, ja tiks konstatēta degvielas, eļļas un smērvielu, notekūdeņu, mēslošanas līdzekļu, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu, biocīdu un citu saimniecībā izmantotu ķīmisko vielu noplūde vai ievadīšana pazemes ūdeņos.

Sarmīte Jansone
20173177
Informācijas avots: ZM,LAD