Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

2018. gada 17. decembris 17:58

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde Skrīveru novada domē – 20. decembrī pulksten 15.00. 

Sēdes darba kārtība:

1.Par Skrīveru novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politikas apstiprināšanu
2. Par saistošajiem noteikumiem “Par neapbūvētu un apbūvētu Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”
3. Par pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Kokneses novada pašvaldībai
4. Par līguma noslēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansējuma piešķiršanu
5. Par maksas samazināšanu par sadzīves pakalpojumu punkta pakalpojumiem
6. Iesniegumi
6.1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
6.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
6.3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu aktivitātes pieteikumam
6.4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
7. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā
8. Par izmaiņām iestāžu amatu sarakstos
9. Par domes budžeta bāzes daļu 2019.gadā
10. Informācijas apmaiņa