Apstiprināti sugas aizsardzības plāni pelēkajam vilkam, Eirāzijas lūsim, brūnajam lācim un mežirbei

2018. gada 28. februāris 09:31

Ar VARAM rīkojumiem ir apstiprināti sugas aizsardzības plāni pelēkajam vilkam, Eirāzijas lūsim un brūnajam lācim, kā arī mežirbei. Ar plāniem var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē šeit.

Tieši lielie plēsēji sabiedrībā izraisa vislielākās diskusijas, jo vilku, lūšu un lāču klātbūtne konfliktē ar cilvēku saimnieciskās darbības veikšanu – lopkopību un biškopību. Tieši tādēļ sugu aizsardzības plānu mērķim jābūt sugas labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai, vienlaikus respektējot cilvēku vajadzības, dzīves kvalitāti un labklājību.

Tā kā lūši un vilki ir medījamie dzīvnieki, par to nodarītajiem postījumiem kompensācijas nepienākas. Savukārt par ikreizējiem lāču nodarītajiem postījumiem iespējams saņemt kompensācijas. Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai. Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu. Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai.