PII Sprīdītis

 

spriditis
Adrese: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197189
Fakss: 65197189
E-pasts: spriditis@skriveri.lv

Darba laiks:
Darba dienās no pulksten 7.00 līdz 19.00

Vadītāja Inta Rinmane, tālrunis 26424825, e-pasts: inta.rinmane@skriveri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Trešdien 8.00-10.00
Ceturtdien 16.00-18.00

Metodiķe Everita Golosujeva, tālrunis 65197189, e-pasts: everita.golosujeva@skriveri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 16.00-18.00

Pirmsskolas iestādes māsa Aiva Bērziņa
Apmeklētājus pieņem:
Trešdien 17-18

Skolotāja logopēde Dace Liepa
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 7.30-9.00
Otrdien 17.00-18.00

Izglītības psihologs Kristīne Āriņa
Apmeklētājus pieņem:
Otrdien 16.30-17.30
Ceturtdien 8.00-9.00

Saimniecības pārzine Sandra Vīksne, tālrunis 26536803, e-pasts: spriditis@skriveri.lv

Saistošie normatīvie akti: Nolikums

PII “Sprīdītis” pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018.mācību gads

Par vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām Skrīveru novadā (28.08.2014. domes sēdes protokola izraksts)

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” darbu sāka 1982.gada 20.augustā. Iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (10.01.2013. licence Nr.V-6076) un speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (10.01.2013. licence Nr.V-6077). 2018./2019.mācību gadā īsteno 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas. 28.08.2018. ir izsniegta licence par speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem īstenošanu iestādē (izglītības programmas kods 01015611).

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir veicināt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību,
ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam
iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevumi:

  • sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
  • sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
  • veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
  • sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
  • sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
  • sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.

Pirmsskolas izglītības saturu iestāde īsteno vienotā veselumā, veicinot bērna fizisko, psihisko un sociālo attīstību.