Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

auv
Adrese: Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197626, 27875376
Fakss: 65197626
E-pasts: admin@auv.skriveri.lv
Mājaslapa: www.auv.lv

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir Skrīveru novada domes dibināta izglītības iestāde, kas pastāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina skolēniem vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas “Nolikums

PAMATMĒRĶI:

  1. Īstenot licencētās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
  2. Nodrošināt skolēniem radošu, uz sasniegumiem motivētu zināšanu un prasmju apguvi, respektējot viņa individuālās mācību vajadzības.

UZDEVUMI:

  1. Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt atbalstu pamatizglītības mācību priekšmetu programmu īstenošanā.
  2. Iesaistīties jaunos starptautiskajos projektos, svešvalodas prasmju pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai.
  3. Izzināt humānās pedagoģijas pamatprincipu izmantošanas iespējas skolā un ģimenē, organizējot semināru nodarbības skolotājiem un vecākiem.
  4. Pilnveidot un attīstīt karjeras izglītību- pasākumu kopumu, kas mācītu un palīdzētu skolēniem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.
  5. Paplašināt sadarbību ar uzņēmējiem.
  6. Pilnveidot un popularizēt skolas vienoto apģērbu.
  7. Uzsākt 1.kārtas renovācijas darbus skolas stadionā un sporta spēļu laukumā.